Vissza a vegyi alapanyagok oldalhoz

Rövidítések/Abbreviations a vegyszerkatalógusok vegyszerlistájában:              

Chemical purity / Kémiai tisztaság

            a. r. (=reagent grade) / analitikai reagens / analitikai tisztaságú

            p. a. (=pro anal grade) / analitikai reagens / analitikai tisztaságú

            puriss. (=Puriss. grade ~99%)

            purum (=Purum grade ~97%) / Tiszta

            pract. (=Practical grade ~95%)

            tech. (=Technical grade) / technikai tisztaságú

CAS Registry No. / Chemical Abstracts Service Registry szám

EINECS (=European Inventory of Existing Chemical Substances) / Létező Kémiai Anyagok Európai Gyűjteménye

ELINCS / Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke

C.I. (=Colour Index) / Szín index

FW (=Formula Weight) / Képletsúly

MW (=Molecular Weight) / Molekulasúly

mp (=Melting Point) / Olvadáspont

c (=Concentration) / Koncentráció

ca. (Approximately) / Közelítőleg, Körülbelül

conc. (=Concentrated) / Tömény, Koncentrált

insol. (=Insoluble) / Nem oldódik, Oldhatatlan

bp (=Boiling Point) / Forráspont

RTECS# (=Registry of Toxic Effects of Chemical Substances reference number / Utalás a Kémiai Anyagok Toxikus Hatásának Nyilvántartására

n (index of refraction) / Törésmutató

d (=density) / Folyadéksűrűség

Fp (=Flash point) / Lobbanáspont

ADR/SDR, RID-SDR, IMDG-CODE, ICAO-TI / Szállítmányozási besorolás

R (=Risk) S (=Safety) Phrases / A kockázati (R) és biztonsági (S) kifejezések kódja

soln. (=Solution) / Oldat

soly.  (Solubility) / Oldhatóság

TLV (=Threshold Limit Value) /

vol. (=Volume) / Térfogat

v/v (=Volume-to-volume ratio for a solution) / Térfogatarány

w/w (=Weight-to-weight ratio) / Súlyarány

Merck / Merck Index referencia

CH-Giftkl. / Mérgező hatás szerinti besorolás (Svájc)

WGK / Vízminőséget veszélyeztető besorolás (Németország)

VbF / Gyúlékony folyadékok besorolása (Németország)

LGK / Raktározási osztály (Németország) 

PCB / Poliklór-bifenilek

PCT / Poliklór-toluolok

PCDD/F / Poliklórozott-dibenzo-dioxinok és dibenzo-furánok

PAH (= Policyclic Aromatic Hydrocarbons) / Policiklikus aromás szénhidrogének

TPH / Összes alifás szénhidrogén

HCH / Hexaklór-ciklohexán

HCB / Hexaklór-benzol

BTEX / Benzol és alkilbenzolok

ÁK /  Megengedett átlagos koncentráció: a légszennyező anyagnak a munkahely levegőjében egy műszakra    megengedett átlag koncentrációja, amely a dolgozó egészségére általában nem fejt ki káros hatást.

CK /  Megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség): a légszennyező anyagnak egy műszakon belül, az ÁK értéket meghaladó legnagyobb koncentrációja (az ÁK- és CK-értékre vonatkozó követelményeknek egyidejűleg kell teljesülniük).

MK /  Maximális koncentráció: a műszak során eltűrt legmagasabb koncentráció. A maximális koncentrációban végzett munka esetében a dolgozó teljes munkaképes élete során (18-62 évig) a potenciális halálos kimenetelű egészségkárosító kockázat (rosszindulatú daganatos megbetegedés kockázata) 1:105/év (10 mikrorizikó/év).

ALD / Approximate lethal doses (i.e. the lowest dose at which mortality occurs).

ALC / Approximate lethal concentration (i.e. the lowest concentration at which mortality occurs).

LC 50 (=Lethal Concentration) Median level concentration, a standard measure of toxicity. It tells how much of a substance is needed to kill half of a group of experimental organisms in a given time.

LD 50 (=Lethal Dose) The dose of a toxicant or microbe that will kill 50 percent of the test organisms within a designated period. The lower the LD 50, the more toxic the compound.

TLV (=Threshold Limit Value) The concentration of an airborne substance to which an average person can be repeatedly exposed without adverse effects.

NOAEL (=No Observable Adverse Effect Level) An exposure level at which there are no statistically or biologically significant increases in the frequency or severity of adverse effects between the exposed population and its appropriate control; some effects may be produced at this level, but they are not considered as adverse, or as precurors to adverse effects.

NOEL (=No-Observed-Effect-Level) Exposure level at which there are no statistically or biological significant differences in the frequency or severity of any effect in the exposed or control populations.

MAK (=max. workstation concentration) The MAK-Value (max. workstation concentration) is the maximum concentration of a working material as gas, steam or aerosol in the air with an eight-hour exposure and an average number of hours worked per week of 40 hours, with which the health of the persons employed is not impaired.

ADI (=acceptable daily intake)

TDI (=tolerable daily intake)

BAT (=biological working place tolerance values)

 

KIVONAT a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletből

A veszélyes anyagok osztályba sorolása

1. Az anyagok veszélyesség szerinti osztályozásának szempontjai

Veszélyesek az alábbi meghatározott sajátosságokkal bíró anyagok. E sajátosságok szerint történik az anyagok veszélyesség szerinti osztályozása.

A veszélyesség megállapításának szempontjai

1. Fizikai-kémiai tulajdonságok

1.1. Robbanásveszélyes

1.2. Égést tápláló, oxidáló

1.3. Fokozottan tűzveszélyes

1.4. Tűzveszélyes

1.5. Kevésbé tűzveszélyes

1.6. Egyéb tényezők

2. Toxikológiai sajátosságok

2.1. Nagyon mérgező

2.2. Mérgező

2.3. Ártalmas

2.4. Maró

2.5. Irritatív

2.6. Túlérzékenységet okozó (allergizáló, szenzibilizáló)

2.7. Specifikus egészségkárosító sajátosságok: szerv vagy szervrendszer specifikus hatások heveny, félheveny vagy idült mérgezésben vagy azt követően, amelyek súlyosak és nem súlyosak, reverzíbilisek vagy irreverzíbilisek lehetnek

2.8. Rákkeltő

2.9. Mutagén

2.10. Reprodukció-károsító (szaporodást károsító)

2.10.1. fertilitást (nemző- és fogamzóképességet) károsító

2.10.2. utódkárosító

2.10.2.1. teratogén

2.10.2.2. embriotoxikus

2.10.3. (utód)generáció-károsító

2.10.4. egyéb reprodukciót károsító hatás

2.11. Egyéb jellemző tulajdonságok

2.11.1. bőrön át felszívódik

2.11.2. kumulálódik

2.11.3. egyéb (pl. átmenetileg vagy tartósan hatástalan szöveti raktározás, tárolódás)

3. Ökotoxikológiai, környezetkárosító, környezetszennyező sajátosságok


2. Méregerősség szerinti osztályozás

Kategória

orális LD50, ALD patkány mg/kg

dermalis LD50, ALD patkány vagy nyúl mg/kg

inhalációs LC50, ALC
patkány mg/liter/4 óra1

Nagyon mérgező

<25

<50

<0,25

Mérgező

25 - 200

50 - 400

0,25 - 1

Ártalmas

>200 - 2000

>400 - 2000

>1 - 5

1 Aeroszolok, szemcsés anyagok belélegzése esetén, gázok, gőzök esetében az értékek nagyobbak.


3. Veszélyszimbólumok és jelek

E          robbanásveszélyes

O         égést tápláló, oxidáló F+       fokozottan tűzveszélyes

F          tűzveszélyes

T          mérgező

T+       nagyon mérgező

Xn       ártalmas

C         maró

Xi        irritatív

N         környezeti veszély


Megjegyzés:

(valamennyi szimbólum narancssárga alapon, fekete rajz):


4. A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok

R 1

Száraz állapotban robbanásveszélyes

R 2

Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást okozhat

R 3

Ütés, súrlódás, tűz vagy egyéb gyújtóforrás rendkívüli mértékben növeli a robbanásveszélyt

R 4

Nagyon érzékeny, robbanásveszélyes fémvegyületeket képez

R 5

Hő hatására robbanhat

R 6

Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes

R 7

Tüzet okozhat

R 8

Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat

R 9

Éghető anyaggal érintkezve robbanásveszélyes

R 10

Kevésbé tűzveszélyes

R 11

Tűzveszélyes

R 12

Fokozottan tűzveszélyes

R 14

Vízzel hevesen reagál

R 15

Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek

R 16

Oxidáló anyaggal érintkezve robbanásveszélyes

R 17

Levegőn öngyulladó

R 18

A használat során robbanásveszélyes/tűzveszélyes gáz-levegő elegy keletkezhet

R 19

Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet

R 20

Belélegezve ártalmas

R 21

Bőrrel érintkezve ártalmas

R 22

Lenyelve ártalmas

R 23

Belélegezve mérgező (toxikus)

R 24

Bőrrel érintkezve mérgező (toxikus)

R 25

Lenyelve mérgező (toxikus)

R 26

Belélegezve nagyon mérgező (toxikus)

R 27

Bőrrel érintkezve nagyon mérgező (toxikus)

R 28

Lenyelve nagyon mérgező (toxikus)

R 29

Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek

R 30

A használat során tűzveszélyessé válik

R 31

Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

R 32

Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek

R 33

A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes

R 34

Égési sérülést okoz

R 35

Súlyos égési sérülést okoz

R 36

Szemizgató hatású

R 37

Izgatja a légutakat

R 38

Bőrizgató hatású

R 39

Nagyon súlyos és maradandó egészségkárosodást okozhat

R 40

Maradandó egészségkárosodást okozhat

R 41

Súlyos szemkárosodást okozhat

R 42

Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

R 43

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

R 44

Zárt térben hő hatására robbanhat

R 45

Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet)

R 46

Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet)

R 48

Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat

R 49

Belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet)

R 50

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

R 51

Mérgező a vízi szervezetekre

R 52

Ártalmas a vízi szervezetekre

R 53

A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R 54

Mérgező a növényvilágra

R 55

Mérgező az állatvilágra

R 56

Mérgező a talaj szervezeteire

R 57

Mérgező a méhekre

R 58

A környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R 59

Veszélyes az ózonrétegre

R 60

A fertilitást (fogamzóképességet vagy nemzőképességet) károsíthatja

R 61

A születendő gyermekre ártalmas lehet

R 62

A fertilitásra (fogamzóképességre vagy nemzőképességre) ártalmas lehet

R 63

A születendő gyermeket károsíthatja

R 64

Szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja

R 65

Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat

R 66

Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

R 67

Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak


Összetett R mondatok

R 14/15

Vízzel hevesen reagál és közben fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek

R 15/29

Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes és mérgező gázok képződnek

R 20/21

Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas

R 20/22

Belélegezve és lenyelve ártalmas

R 21/22

Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas

R 20/21/22

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas

R 23/24

Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező

R 24/25

Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező

R 23/25

Belélegezve és lenyelve mérgező

R 23/24/25

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező

R 26/27

Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező

R 26/28

Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező

R 26/27/28

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező

R 27/28

Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező

R 36/37

Szemizgató hatású, izgatja a légutakat

R 36/38

Szem- és bőrizgató hatású

R 37/38

Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

R 36/37/38

Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

R 39/23

Belélegezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat

R 39/24

Bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat

R 39/25

Lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat

R 39/23/24

Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat

R 39/23/25

Belélegezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat

R 39/24/25

Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat

R 39/23/24/25

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat

R 39/26

Belélegezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat

R 39/26/27

Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat

R 39/27

Bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat

R 39/28

Lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat

R 39/26/28

Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat

R 39/27/28

Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat

R 39/26/27/28

Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat

R 40/20

Belélegezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat

R 40/21

Bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat

R 40/22

Lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat

R 40/20/21

Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat

R 40/20/22

Belélegezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat

R 40/21/22

Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat

R 40/20/21/22

Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat

R 42/43

Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáció)

R 48/20

Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat

R 48/21

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat

R 48/22

Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat

R 48/20/21

Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat

R 48/20/22

Hosszabb időn át belélegezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat

R 48/21/22

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat

R 48/20/21/22

Hosszabb időn át belélegezve, bőrön és szájon keresztül a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat

R 48/23

Hosszabb időn át belélegezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat

R 48/24

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat

R 48/25

Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat

R 48/23/24

Hosszabb időn át belélegezve és bőrön keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat

R 48/23/25

Hosszabb időn át belélegezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat

R 48/24/25

Bőrön és szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat

R 48/23/24/25

Hosszabb időn át belélegezve, bőrön és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat

R 50/53

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R 51/53

Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R 52/53

Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat


5. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok

S 1

Elzárva tartandó

S 2

Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 3

Hűvös helyen tartandó

S 4

Lakóterülettől távol tartandó

S 5

... alatt tartandó (a folyadékot a gyártó határozza meg)

S 6

... alatt tartandó (az inert gázt a gyártó határozza meg)

S 7

Az edényzet légmentesen lezárva tartandó

S 8

Az edényzet szárazon tartandó

S 9

Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó

S 12

A tartályt nem szabad légmentesen lezárni

S 13

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó

S 14

...-tól/-től távol tartandó [az összeférhetetlen anyago(ka)t a gyártó határozza meg]

S 15

Hőhatástól távol tartandó

S 16

Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás

S 17

Éghető anyagoktól távol tartandó

S 18

Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni

S 20

Használat közben enni, inni nem szabad

S 21

Használat közben tilos a dohányzás

S 22

Az anyag porát nem szabad belélegezni

S 23

A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a gyártó határozza meg)

S 24

A bőrrel való érintkezés kerülendő

S 25

Kerülni kell a szembejutást

S 26

Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 27

A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni/venni

S 28

Ha az anyag a bőrre kerül, ...-val/vel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg)

S 29

Csatornába engedni nem szabad

S 30

Soha nem szabad vízzel keverni

S 33

A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell

S 35

Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell

S 36

Megfelelő védőruházatot kell viselni

S 37

Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

S 38

Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni

S 39

Szem-/arcvédőt kell viselni

S 40

A padlót és a beszennyeződött tárgyakat ...-val/-vel kell tisztítani (az anyagot a gyártó határozza meg)

S 41

Robbanás vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni

S 42

Füst-/permetképződés esetén megfelelő légzésvédőt kell viselni (típusát a gyártó adja meg)

S 43

Tűz esetén ...-val/-vel oltandó (az anyagot a gyártó határozza meg). Ha a víz használata fokozza a veszélyt, "Víz használata tilos" mondatot is hozzá kell tenni

S 45

Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni

S 46

Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

S 47

... °C feletti hőmérsékleten nem tárolható (a gyártó határozza meg)

S 48

...-val/-vel nedvesen tartandó (az anyagot a gyártó határozza meg)

S 49

Csak az eredeti edényzetben tárolható

S 50

...-val/-vel nem keverhető (az anyagot a gyártó határozza meg)

S 51

Csak jól szellőztetett helyen használható

S 52

Nagy felületű, tartózkodásra alkalmas helyiségekben nem használható

S 53

Kerülni kell az expozíciót, - használatához külön utasítás szükséges

S 56

Az anyagot és edényzetét veszélyes-, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni

S 57

A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni

S 59

A hulladékanyag visszanyeréséhez/újrahasznosításához a gyártótól/forgalmazótól kell tájékoztatást kérni

S 60

Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani

S 61

Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap

S 62

Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét

S 63

Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és biztosítani számára a nyugalmat

S 64

Lenyelés esetén a szájat vízzel öblítjük ki (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen).

Összetett S mondatok

S 1/2

Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó

S 3/7

Az edényzet jól lezárva, hűvös helyen tartandó

S 3/9/14

Hűvös, jól szellőztethető helyen, ...-tól/-től távol tartandó [az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg]

S 3/9/49

Hűvös, jól szellőztethető helyen, csak az eredeti edényben tárolható

S 3/9/14/49

Hűvös, jól szellőztethető helyen, ...-tól/-től távol, csak az eredeti edényzetben tárolható [az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg]

S 3/14

Hűvös helyen, ...-tól/-től távol tartandó [az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg]

S 7/8

Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó

S 7/9

Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztethető helyen tartandó

S 7/47

Az edényzet légmentesen lezárva ... °C hőmérsékletet nem meghaladó helyen tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg)

S 20/21

A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad

S 24/25

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S 27/28

Ha az anyag a bőrre jut, a szennyezett ruhát rögtön le kell vetni és a bőrt kellő mennyiségű ...- val/-vel azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg)

S 29/35

Csatornába engedni nem szabad. Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell

S 29/56

Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és az edényzetét a veszélyes- vagy speciális hulladékgyűjtő helyre kell vinni

S 36/37

Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni

S 36/39

Megfelelő védőruházatot és szem-/arcvédőt kell viselni

S 37/39

Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni

S 36/37/39

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

S 47/49

... °C hőmérsékleten, csak az eredeti edényzetben tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg)


 KIVONAT a 8004/2000. (EÜK. 22.) EÜM TÁJÉKOZTATÓból,

az EURÓPAI UNIÓBAN OSZTÁLYOZOTT VESZÉLYES ANYAGOK JEGYZÉKÉBŐL

Az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzéke (a továbbiakban: közösségi jegyzék) a harmonizált osztályozást és címkézést/feliratozást segíti elő az Európai Unió országaiban.

A közösségi jegyzék adatai

1. Megnevezés

A közösségi jegyzék első, "az anyag kémiai megnevezése " című oszlopában vegyi anyagok, vegyi anyagok keverékei, anyagcsoportok és állandó szennyeződéseket tartalmazó vegyi anyagok szerepelnek (továbbiakban tételek). Itt szerepelnek az ún. koncentráció-határok és az ún. betűjelzéses megjegyzések. A jegyzék második oszlopában az adott anyag, tétel egyéb elnevezései vannak feltüntetve.

2. Nomenklatúra

Amikor csak lehetséges, a veszélyes anyagokat EINECS-, ELINCS-, vagy a "Polimernek nem minősülő anyagok" jegyzékében szereplő névvel kell megjelölni. Ha a veszélyes anyagok nem szerepelnek ezekben a jegyzékekben, akkor a nemzetközileg elismert kémiai nevet tüntessük fel (pl. ISO, IUPAC).

A szennyezéseket, adalékokat és minor komponenseket a jegyzékben rendszerint nem említik, hacsak azok nem járulnak hozzá lényegesen az anyag osztályozásához.

Néhány anyagot A és B keverékeként írnak le. Ezek specifikus keveréket jelölnek. Néhány esetben, amikor szükséges a forgalomba hozott anyag jellemzése, a keverék fő összetevőit specifikálják.

Néhány anyagot specifikus százalékos tisztasággal írnak le. Azok az anyagok, amelyek nagyobb arányban tartalmaznak aktív anyagot (pl. organikus peroxidot), nincsenek a közösségi jegyzékben; ezeknek lehet más veszélyes sajátságuk is (pl. robbanásveszélyes). Ahol specifikus koncentráció-határokat adnak meg, ezek a tételben lévő anyagra vagy anyagokra vonatkoznak. Főként olyan tételeknél, amelyek anyagok keverékei vagy specifikus százalékos tisztaságúként leírt anyagok keverékei, a határokat a közösségi jegyzékben megadott anyagra és nem a tiszta anyagra kell alkalmazni.

A közösségi jegyzékben szereplő anyagok esetében a címkén használt név egy legyen a közösségi jegyzékben megjelölt nevek közül (Magyarországon magyar nyelven). Bizonyos anyagoknál szögletes zárójelben kiegészítő információ van megadva, hogy ezáltal az anyag nevének azonosítását elősegítsük. A kiegészítő információt nem szükséges a címkének magában foglalnia.


3. Az osztályozás és címkézés (feliratozás) információ tartalma

A közösségi jegyzék minden egyes anyagra a következő információkat is megadja a táblázat jobb oldali négy oszlopában:

3.1.az osztályozás

(i) az osztályozás folyamata abból áll, hogy az anyagot egy vagy több veszély-kategóriába sorolják és ellátják a minősítő R-mondattal vagy -mondatokkal. Az osztályozás nem csak a ccímkézést/feliratozást határozza meg, hanem a veszélyes anyagokra vonatkozó más szabályozási intézkedéseket is befolyásolja;

(ii) az osztályozás minden egyes veszély-kategóriára elkülönítve megtalálható. Néhány esetben (pl. a tűzveszélyesnek, szenzibilizálónak és a környezetre veszélyesnek osztályozott anyagok esetében) az R-mondatot egymagában is használják a veszélyesség jelzésére;

(iii) az egyes veszély-kategóriák rövidítéseit az ún. veszély jelekkel (betűjelzésekkel) és/vagy az R mondat számával az alábbiak szerint alkalmazzák:

(iv) további R-mondatokkal az anyag egyéb sajátosságaira utalunk; ezek ugyanabban a sorban külön-külön vannak feltüntetve, jóllehet formálisan nem képezik az osztályozás részét.

3.2. a címkézés (feliratozás) magában foglalja:

(i) A veszélyjelző betűt (ha van). Ez a veszély jelzésének és szimbólumának rövidítése (ún. veszélyjel).

(ii) A veszélyekre/kockázatokra utaló R-mondatokat, amelyek egy számsorból állnak és a speciális kockázatok természetét jelzik. A számok egymástól elválaszthatók:

(iii) A biztonságos használatra utaló S-mondatok kifejezik az S betű után következő számsorral az ajánlott biztonsági óvintézkedéseket. A számokat ( - ) vagy ( / ) jellel különítik el; ( / ) jel esetén a mondatok összevonhatók, ( - ) jelzés esetében az ún S mondatokat egyenként ki kell írni, fel kell tüntetni. A bemutatott S-mondatokat csak anyagokra alkalmazzák; a készítményekre a mondatokat a szokásos szabályok szerint választják ki.

A lakossági forgalomban lévő bizonyos veszélyes anyagokra és készítményekre bizonyos S-mondatok kötelezőek.

A S 1 , S 2 és S 45 használata kötelező az összes nagyon mérgező, mérgező és maró anyagra és készítményre, amely lakossági forgalomba kerül

A S 2 és S 46 kötelező a lakossági forgalomba kerülő összes többi veszélyes anyagra és készítményre, amelyeket nem csak a környezetre veszélyesnek osztályoztak.

A S 1 és S 2 mondatok szögletes zárójelben találhatók a közösségi jegyzékben és csak akkor hagyhatók el a címkéről, ha az anyagot vagy készítményt csak ipari felhasználásra adják el, illetőleg, ha külön jogszabály másképpen nem rendelkezik.

3.3. a koncentráció-határok és az ehhez kapcsolódó osztályozások, amelyek szükségesek a veszélyes anyagot tartalmazó veszélyes készítmények osztályozásához. A jegyzéken az első, az "Anyag kémiai megnevezése" oszlopban tüntettük fel.

Hacsak külön nem jelzik, a koncentráció-határok az anyag tömegszázalékában vannak megadva a készítmény teljes tömegére vonatkoztatva.

Ahol koncentráció-határok nincsenek megadva, ott az egészségi veszélyek becslésére alkalmas konvencionális módszerek felhasználásával kell a koncentráció határokat megállapítani.

KIVONAT az Anyaglistából

Az anyag kémiai megnevezése

A közösségi jegyzékben szereplő egyéb elnevezések

Osztályozás

Címkézés (feliratozás)

Veszélyjel

R-mondat

S-mondat

Acetaldehid

 

F+; R12 Karc. Kat.3; R40 Xi; R36/37

F+; Xn

12-36/37-40

2-16-33-36/37

Acetamid

 

Karc. Kat. 3; R40

Xn

40

2-36/37

Acetilén

Etin

R5 R6 F+; R12

F+

5-6-12

2-9-16-33

Acetil-klorid

 

F; R11 R14 C; R34

F; C

11-14-34

1/2-9-16-26-45

Aceton

Propán-2-on

F; R11 Xi; R36 R66 R67

F; Xi

11-36-66-67

2-9-16-26

Acetonitril

 

F; R11 T; R23/24/25

F; T

11-23/24/25

1/2-16-27-45

Acetonitril C>20%

 

 

T

23/24/25

1/2-16-27-45

Acetonitril 3%<C<20%

 

 

Xn

20/21/22

1/2-16-27-45

Adipinsav

Hexándisav, Bután-1,4-dikarbonsav

Xi; R36

Xi

36

2

Akrilátok (az akrilsav sói és észterei, a jegyzékben külön szereplőket kivéve)

 

Xi; R36/37/38 N; R51/53

Xi; N

36/37/38-51/53

2-26-28-61

Akrilátok (az akrilsav sói és észterei, a jegyzékben külön szereplőket kivéve C>10%

 

 

Xi

36/37/38

 

Akrilnitril

Prop-2-énnitril

F; R11 Karc. Kat. 2; R45 T; R23/24/25 Xi; R38

F; T

45-11-23/24/25-38

53-45

Akrilnitril C>20%

 

 

T

45-23/24/25-38

53-45

Akrilnitril 1%<C<20%

 

 

T

45-23/24/25

53-45

Akrilnitril 0,2%<C<1%

 

 

T

45-20-21-22

53-45

Akrilnitril 0,1%<C<0,2%

 

 

T

45

53-45

Akrilsav

Propénsav, etilén-karbonsav

R10 Xn; R21/22 C; R35 N; R50

C; N

10-21/22-35-50

1/2-26-36-37/39-45-61

Alkáli-etoxidok

Nátrium-etanolát, Kálium-etanolát

F; R11C; R34 R14

F; C

11-14-34

1/2-8-16-26-43-45

Alkáli-metoxidok

Nátrium-metanolát, kálium-metanolát, lítium-metanolát

F; R11C; R34 R14

F; C

11-14-34

1/2-8-16-26-43-45

Alkánok (C10-C13), klór

Klórparaffinok

Karc. Kat. 3; R40 N; R50/53

Xn; N

40-50/53

2-24-36/37-60-61

Alumíniumpor (pirofóros)

 

F; R15-17

F

15-17

2-7/8-43

Alumíniumpor (stabilizált)

 

F; R15 R10

F

10-15

2-7/8-43

Alumínium-klorid (vízmentes)

 

C; R34

C

34

1/2-7/8-28-45

Ammónia (vízmentes)

 

R10 T; R23 C; R34 N; R50

T; N

10-23-34-50

1/2-9-16-26-36/37/39-45-61

Ammónia (vízmentes) C>5%

 

 

T

23-34

1/2-9-16-26-36/37/39-45-61

Ammónia (vízmentes) 0,5%<C<5%

 

 

Xn

20-36/37/38

1/2-9-16-26-36/37/39-45-61

Ammóniaoldat C>25%

Ammónium-hidroxid, Szalmiákszesz

C; R34 N; R50

C; N

34-50

1/2-26-36/37/39-45-61

Ammóniaoldat 10%<C<25%

 

 

C

34

1/2-26-36/37/39-45-61

Ammóniaoldat 5%<C<10%

 

 

Xi

36/37/38

1/2-26-36/37/39-45-61

Ammónium-klorid

 

Xn; R22 Xi; R36

Xn

22-36

2-22

Anilin

Amino-benzol, fenil-amin

Karc. Kat. 3; R40 T; R48/23/24/25 Xn; R20/21/22 N; R50

T; N

20/21/22-40-48/23/24/25-50

1/2-28-36/37-45-61

Anilin C>1%

 

 

T

20/21/22-40-48/23/24/25

1/2-28-36/37-45-61

Anilin 0,2%<C<1%

 

 

Xn

48/20/21/22

1/2-28-36/37-45-61

Antimon-pentaklorid

 

C; R34 N; R51/53

C; N

34-51/53

1/2-26-45-61

Antimon-pentaklorid C<10%

 

 

C

34

1/2-26-45-61

Antimon-pentaklorid 5%<C<10%

 

 

Xi

36/37/38

1/2-26-45-61

Antimon-trifluorid

 

T; R23/24/25 N; R51/53

T; N

23/24/25-51/53

1/2-7-26-45-61

Antimon-triklorid

 

C; R34 N; R51/53

C; N

34-51/53

1/2-26-45-61

Antimon-trioxid

 

Karc. Kat. 3; R40

Xn

40

2-22-36/37

Arzén

 

T; R23/25

T

23/25

1/2-20/21-28-45

Arzénsav és sói

 

Karc. Kat. 1; R45 T; R23/25 N; R50/53

T; N

45-23/25-50/53

53/45-60-61

Azbesztok

 

Karc. Kat. 1; R45 T; R48/23

T

45-48/23

53-45

Bárium-karbonát

 

Xn; R22

Xn

22

2-24/25

Bárium-klorát

 

O; R9 Xn; R20/22

O; Xn

9-20/22

2-13-27

Bárium-klorid

 

T; R25 Xn; R20

T

20-25

1/2-45

Bárium-perklorát

 

O; R9 Xn; R20/22

O; Xn

9-20/22

2-27

Bárium-peroxid

 

O; R8 Xn; R20/22

O; Xn

8-20/22

2-13-27

Bárium-poliszulfidok

 

R31 Xi; R36/37/38

Xi

31-36/37/38

2-28

Báriumsók

 

 

 

 

 

(A jegyzékben külön szereplőket és a bárium-szulfátot kivéve)

 

 

 

 

 

(1,A) C>1%

 

Xn; R20/22

Xn

20/22

2-28

Bárium-szulfid

 

Xn; R20/22 R31

Xn

20/22-31

2-28

Benzaldehid

 

Xn; R22

Xn

22

2-24

Benzil-alkohol C>25%

 

Xn; R22

Xn

20/22

2-26

Benzil-amin

 

C; R34 Xn; R21/22

C

21/22-34

1/2-26-36/37/39-45

Benzo(a)antracén

 

Karc. Kat. 2; R45 N; R50/53

T; N

45-50/53

53-45-60-61

Benzo(e)pirén

 

Karc. Kat. 2; R45 N; R50/53

T; N

45-50/53

53-45-60-61

Benzol

 

F; R11 Karc. Kat. 1; R45 T; R48/23/24/25

F; T

45-11-48/23/24/25

53-45

Berillium

 

Karc. Kat. 2; R49 T+; R26 T; R25-48/23 Xi; R36/37/38 R43

T+

49-25-26-36/37/38-43-48/23

53-45

Bifenil

1,1'-Bifenil, Difenil

Xi; R36/37/38 N; R50/53

Xi; N

36/37/38-50/53

2-23-60-61

1,1'-Bifenil, klórszármazékok  C>0,005%

Poliklór-bifenilek (PCB)

R33 N; R50/53

Xn; N

33-50/53

2-35-60-61

1,1'-Bifenil, klórszármazékok C>0,005%

 

 

Xn

33

2-35-60-61

Bór-tribromid

 

R14 T+; R26/28 C; R35

T+; C

14-26/28-35

1/2-9-26-28-36/37/39-45

Bór-trifluorid

 

R14 T+; R26 C; R35

T+; C

14-26-35

1/2-9-26-28-36/37/39-45

Bór-triklorid

 

R14 T+; R26/28 C; R34

T+

14-26/28-34

1/2-9-26-28-36/37/39-45

Bróm

 

T+; R26 C; R35 N; R50

T+; C; N

26-35-50

1/2-7/9-26-45-61

Buta-1,3-dién

1,3-Butadién

F+; R12 Karc. Kat. 2; R45

F+; T

45-12

53-45

Bután

 

F+; R12

F+

12

2-9-16

Bután (Butadiéntartalom >=0,1%)

 

F+; R12 Karc. Kat. 2; R45

F+; T

45-12

53-45

Butanon

Bután-2-on, Metil-etil-keton

F; R11 Xi; R36 R66 R67

F; Xi

11-36-66-67

2-9-16

Cellulóz-nitrát (nitrogéntartalom <12,6%)

 

F; R11

F

11

2-16-33-37/39

Cellulóz-nitrát (nitrogéntartalom >12,6%)

 

E; R3 R1

E

1-3

2-35

Ciklohexán

 

F; R11 Xn; R65 Xi; R38 R67 N; R50/53

F; Xn; N

11-38-50/53-65-67

2-9-16-33-60-61-62

Ciklopentán

 

F; R11 R52/53

F

11-52/53

2-9-16-29-33-61

Ciklopropán

 

F+; R12

F+

12

2-9-16-33

Cink (pirofóros)

 

F; R15-17

F

15-17

2-7/8-43

Cink (stabilizált)

 

R10 F; R15

F

10-15

2-7/8-43

Cink-klorid (a vízmentes is)

 

C; R34 N; R50/53

C; N

34-50/53

1/2-7/8-28-45-60-61

Cink-szulfát

 

Xi; R36/38 N; R50/53

Xi; N

36/38-50/53

2-22-25-60-61

Cirkóniumpor (nem pirofóros)

 

F; R15

F

15

2-7/8-43

Cirkóniumpor (pirofóros)

 

F; R15-17

F

15-17

2-7/8-43

Diarzén-pentoxid

Arzén-pentoxid

Karc. Kat. 1; R45 T; R23/25 N; R50/53

T; N

45-23/25-50/53

53/45-60-61

Diarzén-trioxid

Arzén-trioxid

Karc. Kat. 1; R45 T+; R28 C; R34 N; R50/53

T+; N

45-28-34-50/53

53-45-60-61

Difoszfor-pentoxid

Foszfor-pentoxid

C; R35

C

35

1/2-22-26-45

Dihigany-diklorid

Higany(I)-klorid, Kalomel

Xn; R22 Xi; R36/37/38 N; R50/53

Xn; N

22-36/37/38-50/53

2-13-24/25-46-60-61

Dikén-diklorid

 

R14 T; R25 Xn; R20 R29 C; R35 N; R50

T; C; N

14-20-25-29-35-50

1/2-26-36/37/39-45-61

Dikén-diklorid C>25%

 

 

T; C

20-25-35

1/2-26-36/37/39-45-61

Dikén-diklorid 10%<C<25%

 

 

C

22-35

1/2-26-36/37/39-45-61

Dikén-diklorid 5%<C<10%

 

 

C

22-34

1/2-26-36/37/39-45-61

Dikén-diklorid 3%<C<5%

 

 

Xn

22-36/37/38

1/2-26-36/37/39-45-61

Dikén-diklorid 1%<C<3%

 

 

Xi

36/37/38

1/2-26-36/37/39-45-61

1,4-Diklór-benzol

 

Xn; R22 Xi; R36/38

Xn

22-36/38

2-22-24/25-46

1,3-Diklór-benzol

m-Diklór-benzol

Xn; R22 N; R51/53

Xn; N

22-51/53

2-61

1,2-Diklór-benzol

o-Diklór-benzol

Xn; R22 Xi; R36/37/38 N; R50/53

Xn; N

22-36/37/38-50/53

2-23-60-61

1,2-Diklór-benzol C>20%

 

 

Xn

22-36/37/38

2-23-60-61

1,2-Diklór-benzol 5%<C<20%

 

 

Xn

22

2-23-60-61

Diklórecetsav

 

C; R35 N; R50

C; N

35-50

1/2-26-45-61

1,2-Diklór-etán

 

Karc. Kat. 2; R45 F; R11 Xn; R22 Xi; R36/37/38

F; T

45-11-22-36/37/38

53-45

1,2-Diklór-etán C>25%

 

 

T

45-22-36/37/38

53-45

1,2-Diklór-etán 20%<C<25%

 

 

T

45-36/37/38

53-45

1,2-Diklór-etán 0,1%<C<20%

 

 

T

45

53-45

1,1-Diklór-etán

 

F; R11 Xn; R22 Xi; R36/37 R52/53

F; Xn

11-22-36/37-52/53

2-16-23-61

1,1-Diklór-etán C>20%

 

 

Xn

22-36/37

2-16-23-61

1,1-Diklór-etán 12,5%<C<20%

 

 

Xn

22

2-16-23-61

1,2-Diklór-etilén

 

F; R11 Xn; R20

F; Xn

11-20-52/53

2-7-16-29-61

cisz-1,2-Diklór-etilén

 

R52/53

 

 

 

transz-1,2-Diklór-etilén

 

 

 

 

 

1,2-Diklór-etilén

 

 

Xn

20

2-7-16-29-61

cisz-1,2-Diklór-etilén

 

 

 

 

 

transz-1,2-Diklór*etilén C>12,5%

 

 

 

 

 

1,1-Diklór-etilén

 

F+; R12 Xn; R20-40

F+; Xn

12-20-40

2-7-16-29

1,1-Diklór-etilén C>12,5%

 

 

Xn

20-40

2-7-16-29

1,1-Diklór-etilén 1%<C<12,5%

 

 

Xn

40

2-7-16-29

2,4-Diklór-fenol

 

Xn; R21/22 C; R34 N; R51/53

C; N

21/22-34-51/53

1/2-26-36/37/39-45-61

Diklór-metán

 

Karc. Kat. 3; R40

Xn

40

2-23-24/25-36/37

Dimetil-amin (Gáz)

 

F+; R12 Xn; R20 Xi; R37/38-41

F+; Xn

12-20-37/38-41

2-16-26-39

Dimetil-amin C>5%

 

 

Xn

20-37/38-41

2-16-26-39

Dimetil-amin 0,5%<C<5%

 

 

Xi

36

2-16-26-39

Dimetil-amin (Oldat)

 

F+; R12 C; R34 Xn; R20/22

F+; C

12-20/22-34

1/2-3-16-26-29-36/37/39-45

Dimetil-amin C>15%

 

 

C

20/22-34

1/2-3-16-26-29-36/37/39-45

Dimetil-amin 10%15%

 

 

C

34

1/2-3-16-26-29-36/37/39-45

Dimetil-amin 5%<C<10%

 

 

Xi

36/37/38

1/2-3-16-26-29-36/37/39-45

Dimetil-éter

Oxi-bisz(metán)

F+; R12

F+

12

2-9-16-33

Dimetil-szulfát

 

Karc. Kat. 2; R45 T+; R26 T; R25 C; R34

T+

45-25-26-34

53-45

Dinátrium-metaszilikát

Nátrium-metaszilikát

C; R34 Xi; R37

C

34-37

1/2-13-24/25-36/37/39-45

Dinátrium-szulfid (vízmentes)

Nátrium-szulfid

R31 C; R34 N; R50

C; N

31-34-50

1/2-26-45-61

Diréz-oxid

Réz(I)-oxid

Xn; R22

Xn

22

2-22

Divanádium-pentoxid

Vanádium-pentoxid

Muta. Kat. 3; R40 Repr. Kat. 3; R63 T; R48/23 Xn; R20/22 Xi; R37 N; R51/53

T; N

20/22-37-40-48/23-51/53-63

1/2-36/37-38-45-61

Ecetsav

 

R10 C; R35

C

10-35

1/2-23-26-45

Ecetsav C>90%

 

 

C

35

1/2-23-26-45

Ecetsav 25%<C<90%

 

 

C

34

1/2-23-26-45

Ecetsav 10%<C<25%

 

 

Xi

36/38

1/2-23-26-45

Etán

 

F+; R12

F+

12

2-9-16-33

Etán-1,2-diol C>25%

Etilén-glikol

Xn; R22

Xn

22

2

Etanol

Etil-alkohol

F; R11

F

11

2-7-16

Etil-acetát

Ecetsav-etil-észter

F; R11 Xi; R36 R66 R67

F; Xi

11-36-66-67

2-16-26-33

Etil-amin

Etánamin

F+; R12 Xi; R36/37

F+; Xi

12-36/37

2-16-26-29

Etil-benzol

 

F; R11 Xn; R20

F; Xn

11-20

2-16-24/25-29

Etil-benzol C>25%

 

 

Xn

20

2-16-24/25-29

Etilén

Etén

F+; R12

F+

12

2-9-16-33

Etilén-oxid

Oxirán

F+; R12 Karc. Kat. 2; R45 Muta. Kat. 2; R46 T; R23 Xi,R36/37/38

F+; T

45-46-12-23-36/37/38

53-45

Etil-nitrát

 

E; R2

E

2

2-23-24/25

Ezüst-nitrát

 

C; R34 N; R50/53

C; N

34-50/53

1/2-26-45-60-61

Fenol C>5%

 

T; R24/25 C; R34

T

24/25-34

1/2-28-45

Fenol 1%<C<5%

 

 

Xn

21/22-36/38

1/2-28-45

Fluor

 

R7 T+; R26 C; R35

T+; C

7-26-35

1/2-9-26-36/37/39-45

Formaldehid C>25% - a vizes oldat a polimerizálódás megakadályozása céljából 10-15% metanolt tartalmazhat

 

Karc. Kat. 3; R40 T; R23/24/25 C; R34 R43

T

23/24/25-34-40-43

1/2-26-36/37/39-45-51

Formaldehid 5%<C<25%

 

 

Xn

20/21/22-36/37/38-40-43

1/2-26-36/37/39-45-51

Formaldehid 1%<C<5%

 

 

Xn

40-43

1/2-26-36/37/39-45-51

Formaldehid 0,2%<C<1%

 

 

Xi

43

1/2-26-36/37/39-45-51

Foszforsav

 

C; R35 Xn; R22

C

22-35

1/2-26-36/37/39-45

Foszfor (fehér, sárga)

 

F; R17 T+; R26/28 C; R35 N; R50

F; T+; C; N

17-26/28-35-50

1/2-5-26-38-45-61

Foszfor (vörös)

 

F; R11 R16 N; R50

F; N

11-16-50

2-7-43-61

Foszforil-klorid

Foszforoxi-klorid

T+; R26 T; R48/23 C; R35 Xn; R22 R14

T+; C

14-22-26-35-48/23

1/2-7/8-26-36/37/39-45

Foszfor-pentaklorid

 

T+; R26 C; R34 Xn; R22-48/20 R14

T+

14-22-26-34-48/20

1/2-7/8-26-36/37/39-45

Foszfor-triklorid

 

R14 R29 T+; R26/28 Xn; R48/20 C; R35

T+; C

14-26/28-35-48/20

1/2-7/8-26-36/37/39-45

Foszgén (5) C>5%

Karbon-diklorid

T+; R26 C; R34                   

T+

26-34

1/2-9-26-36/37/39-45

Foszgén 1%<C<5%

 

 

T+

26-36/37/38

1/2-9-26-36/37/39-45

Foszgén 0,5%<C<1%

 

 

T

23-36/37/38

1/2-9-26-36/37/39-45

Foszgén 0,2%<C<0,5%

 

 

T

23

1/2-9-26-36/37/39-45

Foszgén 0,02%<C<0,2%

 

 

Xn

20

1/2-9-26-36/37/39-45

 

 

 

 

 

 

Glicerin-trinitrát

Propán-1,2,3-triol-trinitrát, Nitroglicerin

E; R3 T+; R26/27/28 R33 N; R51/53

E; T+; N

3-26/27/28-33-51/53

1/2-33-35-36/37-45

Hangyasav C>90%

 

C; R35

C

35

1/2-23-26-45

Hangyasav 10%<C<90%

 

 

C

34

1/2-23-26-45

Hangyasav 2%<C<10%

 

 

Xi

36/38

1/2-23-26-45

Heptán és izomerjei

Heptán 2,4-Dimetil-pentán 2,2,3-Trimetil-bután 3,3-Dimetil-pentán 2,3-Dimetil-pentán 3-Metil-hexán 2,2-Dimetil-pentán 2-Metil-hexán 3-Etil-pentán Izopentán

F; R11 Xn; R65 Xi; R38 R67 N; R50/53

F; Xn; N

11-38-50/53-65-67

2-9-16-29-33-60-61-62

Hexaklór-benzol

 

Karc. Kat. 2; R45 T; R48/25 N; R50/53

T; N

45-48/25-50/53

53-45-60-61

Hexán

n-Hexán

F; R11 Repr. Kat. 3; R62 Xn; R65-48/20 Xi; R38 R67 N; R51/53

F; Xn; N

11-38-48/20-51/53-62-65-67

2-9-16-29-33-36137-61-62

Hexán C>20%

 

 

Xn

38-48/20-62

2-9-16-29-33-36/37-61-62

Hexán 5%<C<20%

 

 

Xn

48/20-62

2-9-16-29-33-36/37-61-62

Hexán (izomerkeverék <5% n-hexán-tartalommal)

 

F; R11 Xn; R65 Xi; R38 R67 N; R51/53

F; Xn; N

11-38-51/53-65-67

2-9-16-29-33-61-62

Hidrazi

 

R10 Karc. Kat. 2; R45 T; R23/24/25 C; R34 R43 N; R50/53

T; N

45-10-23/24/25-34-43-50/53

53-45-60-61

Hidrazin C>25%

 

 

T

45-23/24/25-34-43

53-45-60-61

Hidrazin 10%<C<25%

 

 

T

45-20/21/22-34-43

53-45-60-61

Hidrazin 3%<C<10%

 

 

T

45-20/21/22-36/38-43

53-45-60-61

Hidrazin 1%<C<3%

 

 

T

45-43

53-45-60-61

Hidrazin 0,1%<C<1%

 

 

T

45

53-45-60-61

Hidrogén

 

F+; R12

F+

12

2-9-16-33

Hidrogén-bromid

 

C; R35 Xi; R37

C

35-37

1/2-7/9-26-45

Hidrogén-bromid C>40%

 

C; R34 Xi; R37

C

34-37

1/2-7/9-26-45

Hidrogén-bromid 10%<C<40%

 

 

Xi

36/37/38

1/2-7/9-26-45

Hidrogén-cianid

Cián-hidrogén

T+; R26/27/28 N; R50/53

T+; N

26/27/28-50/53

1/2-7/9-16-36/37-38-45-60-61

Hidrogén-cianid C>7%

 

 

T+

26/27/28

1/2-7/9-16-36/37-38-45

Hidrogén-cianid 1%<C<7%

 

 

T

23/24/25

1/2-7/9-16-36/37-38-45

Hidrogén-cianid 0,1%<C<1%

 

 

Xn

20/21/22

1/2-7/9-16-36/37-38-45

Hidrogén-cianid (cseppfolyós)

Cián-hidrogén

F+; R12 T+; R26 N; R50/53

F+; T+; N

12-26-50/53

1/2-7/9-16-36/37-38-45-60-61

Hidrogén-cianid-sók (A komplex cianidok kivételével)

Cianidok

T+; R26/27/28 R32 N; R50/53

T+; N

26/27/28-32-50/53

1/2-7-28-29-45-60-61

Hidrogén-fluorid

 

T+; R26/27/28 C; R35

T+; C

26/27/28-35

1/2-7/9-26-36/37/39-45

Hidrogén-fluorid C>7%

 

T+; R26/27/28 C; R35

T+; C

26/27/28-35

1/2-7/9-26-36/37/39-45

Hidrogén-fluorid 1%<C<7%

 

 

T; C

23/24/25-34

1/2-7/9-26-36/37/39-45

Hidrogén-fluorid 0,1%<C<1%

 

 

Xn

20/21/22-36

1/2-7/9-26-36/37/39-45

Hidrogén-jodid C>10%

 

C; R35

C

35

1/2-9-26-36/37/39-45

Hidrogén-jodid 0,2%<C<10%

 

 

C

34

1/2-9-26-36/37/39-45

Hidrogén-jodid 0,02%<C<0,2%

 

 

Xi

36/37/38

1/2-9-26-36/37/39-45

Hidrogén-jodid C>25%

 

C; R34

C

34

1/2-26-45

Hidrogén-jodid 10%<C<25%

 

 

Xi

36/38

1/2-26-45

Hidrogén-klorid C>5%

Sósav (gáz)

T; R23 C; R35

T; C

23-35

1/2-9-26-36/37/39-45

Hidrogén-klorid 1%<C<5%

 

 

C

20-35

1/2-9-26-36/37/39-45

Hidrogén-klorid 0,5%<C<1%

 

 

C

20-34

1/2-9-26-36/37/39-45

Hidrogén-klorid 0,2%<C<0,5%

 

 

C

34

1/2-9-26-36/37/39-45

Hidrogén-klorid 0,02%<C<0,2%

 

 

Xi

36/37/38

1/2-9-26-36/37/39-45

Hidrogén-klorid  C>25%

Sósav

C; R34 Xi; R37

C

34-37

1/2-26-45

Hidrogén-klorid 10%<C<25%

 

Xi; R36/37/38

Xi

36/37/38

1/2-26-45

Hidrogén-peroxid

 

O; R8 C; R34

O; C

8-34

1/2-3-28-36/39-45

Hidrogén-peroxid C>60%

 

 

O

8

1/2-3-28-36/39-45

Hidrogén-peroxid C>20%

 

 

C

34

1/2-3-28-36/39-45

Hidrogén-peroxid 5%<C<20%

 

 

Xi

36/38

1/2-3-28-36/39-45

Hidrogén-szulfid

Kén-hidrogén

F+; R12 T+; R26-N; R50

F+; T+; N

12-26-50

1/2-9-16-28-36/37-45-61

Hidrogén-szulfid C>10%

 

 

T+

26

1/2-9-16-28-36/37-45-61

Hidrogén-szulfid 5%<C<10%

 

 

T

23

1/2-9-16-28-36/37-45-61

Hidrogén-szulfid 1%<C<5%

 

 

Xn

20

1/2-9-16-28-36/37-45-61

Hidroxil-amin

 

R5 Xn; R22-48/22 Xi; R37/38-41 R43 N; R50

Xn; N

5-22-37/38-41-43-48/22-50

2-22-26-36/37/39-61

Higany

 

T; R23 R33 N; R50/53

T; N

23-33-50/53

1/2-7-45-60-61

Higany szerves vegyületei

 

T+; R26/27/28 R33 N; R50/53

T+; N

26/27/28-33-50/53

1/2-13-28-36-45-60-61

Higany szerves vegyületei C>1%

 

 

T+

26/27/28-33

1/2-13-28-36-45-60-61

Higany szerves vegyületei 0,5%<C<1%

 

 

T

23/24/25-33

1/2-13-28-36-45-60-61

Higany szerves vegyületei 0,05%<C<0,5%

 

 

Xn

20/21/22-33

1/2-13-28-36-45-60-61

Higany szervetlen vegyületei (a higany-szulfid kivételével)

 

T+; R26/27/28 R33 N; R50/53

T+; N

26/27/28-33-50/53

1/2-13-28-45-60-61

Higany szervetlen vegyületei (a higany-szulfid kivételével) C>2%

 

 

T+

26/27/28-33

1/2-13-28-45-60-61

Higany szervetlen vegyületei (a higany-szulfid kivételével) 0,5%<C<2%

 

 

T

23/24/25-33

1/2-13-28-45-60-61

Higany szervetlen vegyületei (a higany-szulfid kivételével) 0,1%<C<0,5%

 

 

Xn

20/21/22-33

1/2-13-28-45-60-61

Higany-diklorid

Higany(II)-klorid

T+; R28 T; R48/24/25 C; R34 N; R50/53

T+; N

28-34-48/24/25-50/53

1/2-36/37/39-45-60-61

Izoprén

2-Metil-1,3-butadién

F+; R12 R52/53

F+

12-52/53

2-9-16-29-33-61

Jód

 

Xn; R20/21 N; R50

Xn; N

20/21-50

2-23-25-61

Kadmium-oxid

 

Karc. Kat. 2; R49 T; R48/23/25 Xn; R22

T

49-22-48/23/25

53-45

Kalcium

 

F; R15

F

15

2-8-24/25-43

Kalcium-acetilid

Kalcium-karbid

F; R15

F

15

2-8-43

Kalcium-hidrid

 

F; R15

F

15

2-7/8-24/25-43

Kalcium-hipoklorit

 

O; R8 Xn; R22 R31 C; R34 N; R50

O; C; N

8-22-31-34-50

1/2-26-36/37/39-45-61

Kalcium-hipoklorit C>25%

 

 

C

22-34

1/2-26-36/37/39-45-61

Kalcium-hipoklorit 10%<C<25%

 

 

C

34

1/2-26-36/37/39-45-61

Kalcium-hipoklorit 3%<C<10%

 

 

Xi

37/38-41

1/2-26-36/37/39-45-61

Kalcium-hipoklorit 0,5%<C<3%

 

 

Xi

36

1/2-26-36/37/39-45-61

Kalcium-klorid

 

Xi; R36

Xi

36

2-22-24

Kálium

 

F; R14/15 C; R34

F; C

14/15-34

1/2-5-8-45

Kálium-dikromát

 

Karc. Kat. 2; R49 Muta. Kat. 2; R46 T+; R26 T; R25 Xn; R21 Xi; R37/38 R43 N; R50/53

T+; N

49-46-21-25-26-37/38-41-43-50/53

53-45-60-61

Kálium-dikromát C>7%

 

 

T+

49-46-21-25-26-37/38-41-43

53-45-60-61

Kálium-dikromát 0,5%<C<7%

 

 

T

49-46-43

53-45-60-61

Kálium-dikromát 0,1%<C<0,5%

 

 

T

49-46

53-45-60-61

Kálium-hidroxid C>25%

 

Xn; R22 C; R35

C

22-35

1/2-26-36/37/39-45

Kálium-hidroxid 5%<C<25%

 

 

C

35

1/2-26-36/37/39-45

Kálium-hidroxid 2%<C<5%

 

 

C

34

1/2-26-36/37/39-45

Kálium-hidroxid 0,5%<C<2%

 

 

Xi

36/38

1/2-26-36/37/39-45

Kálium-permanganát

 

O; R8 Xn; R22 N; R50/53

O; Xn; N

8-22-50/53

2-60-61

Kén-dioxid C>20%

 

T; R23 C; R34

T

23-34

1/2-9-26-36/37/39-45

Kén-dioxid 5%<C<20%

 

 

C

20-34

1/2-9-26-36/37/39-45

Kén-dioxid 0,5%<C<5%

 

 

Xi

36/37/38

1/2-9-26-36/37/39-45

Kénsav  C>15%

 

C; R35

C

35

1/2-26-30-45

Kénsav 5%<C<15%

 

 

Xi

36/38

1/2-26-30-45

Klór

 

T; R23 Xi; R36/37/38 N; R50

T; N

23-36/37/38-50

1/2-9-45-61

2-Klór-1,3-butadién

Kloroprén

F; R11 Xn; R20/22 Xi; R36

F; Xn

11-20/22-36

2-16

Klórbenzol

 

R10 Xn; R20 N; R51/53

Xn; N

10-20-51/53

2-24/25-61

Klórbenzol C>5%

 

 

Xn

20

2-24/25-61

Klórecetsav

 

T; R25 C; R34 N; R50

T; N

25-34-50

1/2-23-37-45-61

Klóretán

Etil-klorid

F+; R12 Karc. Kat. 3; R40 R52/53

F+; Xn

12-40-52/53

2-9-16-33-36/37-61

Klóretilén

Vinil-klorid, Klóretén

F+; R12 Karc. Kat. 1; R45

F+; T

45-12

2-53-45

2-Klór-fenol

 

Xn; R20/21/22 N; R51/53

Xn; N

20/21/22-51/53

2-28-61

3-Klór-fenol

 

Xn; R20/21/22 N; R51/53

Xn; N

20/21/22-51/53

2-28-61

4-Klór-fenol

 

Xn; R20/21/22 N; R51/53

Xn; N

20/21/22-51/53

2-28-61

Klór-metán

Metil-klorid

F+; R12 Karc. Kat. 3; R40 Xn; R48/20

F+; Xn

12-40-48/20

2-9-16-33

Kloroform C>20%

Triklórmetán

Karc. Kat. 3; R40 Xn; R22-48/20/22 Xi; R38

Xn

22-38-40-48/20/22

2-36/37

Kloroform 5%<C<20%

 

 

Xn

22-40-48/20/22

2-36/37

Kloroform 1%<C<5%

 

 

Xn

40

2-36/37

Kobalt

 

R42/43

Xn

42/43

2-22-24-37

o-Krezol C>5%

2-Metilfenol

T; R24/25 C; R34

T

24/25-34

1/2-36/37/39-45

o-Krezol 1%<C<5%

 

 

Xn

21/22-36/38

1/2-36/37/39-45

m-Krezol  C>5%

3-Metilfenol

T; R24/25 C; R34

T

24/25-34

1/2-36/37/39-45

m-Krezol 1%<C<5%

 

 

Xn

21/22-36/38

1/2-36/37/39-45

p-Krezol C>5%

4-Metilfenol

T; R24/25 C; R34

T

24/25-34

1/2-36/37/39-45

p-Krezol 1%<C<5%

 

 

Xn

21/22-36/38

1/2-36/37/39-45

Krezol (izomerek keveréke) C>5%

Metilfenol izomerek keveréke)

T; R24/25 C; R34

T

24/25-34

1/2-36/37/39-45

Krezol (izomerek keveréke) 1%<C<5%

 

 

Xn

21/22-36/38

1/2-36/37/39-45

Króm(VI)vegyületek (Kivétel a bárium-kromát és a listában máshol előforduló anyagok)

 

Karc. Kat. 2; R49 R43 N; R50/53

T; N

49-43-50/53

53-45-60-61

Króm-trioxid

 

O; R8 Karc. Kat. 1; R49 T; R25 C; R35 R43 N; R50/53

O; T; C; N

49-8-25-35-43-50/53

53-45-60-61

 

 

 

 

 

 

Lítium

 

F; R14/15 C; R34

F; C

14/15-34

1/2-8-43-45

Lítium-tetrahidroaluminát

Lítium-alumínium-hidrid

F; R15

F

15

2-7/8-24/25-43

Magnézium (pirofóros por)

 

F; R15-17

F

15-17

2-7/8-43

Magnéziumpor vagy forgács)

 

F; R11-15

F

11-15

2-7/8-43

Mangán-dioxid

 

Xn; R20/22

Xn

20/22

2-25

Metakrilátok (A jegyzékben külön szereplőket kivéve) C>10%

 

Xi; R36/37/38

Xi

36/37/38

2-26-28

Metakrilsav C>25%

2-Metil-2-propénsav, 2-Metilprop-2-énsav

C; R34

C

34

1/2-15-26-45

Metakrilsav 2%<C<25%

 

 

Xi

36/38

1/2-15-26-45

Metán

 

F+; R12

F+

12

2-9-16-33

Metanol

Metil-alkohol

F; R11 T; R23/24/25-39/23/24/25

F; T

11-23/24/25-39/23/24/25

1/2-7-16-36/37-45

Metanol C>20%

 

 

T

23/24/25-39/23/24/25

1/2-7-16-36/37-45

Metanol 10%<C<20%

 

 

T

20/21/22-39/23/24/25

1/2-7-16-36/37-45

Metanol 3%<C<10%

 

 

Xn

20/21/22-40/20/21/22

1/2-7-16-36/37-45

Metántiol

Metil-merkaptán

F+; R12 Xn; R20 N; R50/53

F+; Xn; N

12-20-50/53

2-16-25-60-61

Metil-amin (gáz) C>5%

 

F+; R12 Xn; R20 Xi; R37/38-41

F+; Xn

12-20-37/38-41

2-16-26-39

Metil-amin (gáz) C>5%

 

 

Xn

20-37/38-41

2-16-26-39

Metil-amin (gáz) 0,5%<C<5%

 

 

Xi

36

2-16-26-39

Metil-amin (oldat)

Metánamin, Aminometán

F+; R12 C; R34 Xn; R20/22

F+; C

12-20/22-34

1/2-3-16-26-29-36/37/39-45

Metil-amin C>15%

 

 

C

20/22-34

1/2-3-16-26-29-36/37/39-45

Metil-amin 10%<C<15%

 

 

C

34

1/2-3-16-26-29-36/37/39-45

Metil-amin 5%<C<10%

 

 

Xi

36/37/38

1/2-3-16-26-29-36/37/39-45

Metil-metakrilát

2-Metil-2-propénsav-metil-észter

F; R11 Xi; R36/37/38 R43

F; Xi

11-36/37/38-43

2-9-16-29-33

Metil-metakrilát C>20%

 

 

Xi

36/37/38-43

2-9-16-29-33

Metil-metakrilát 1%<C<20%

 

 

Xi

43

2-9-16-29-33

2-Naftol

 

Xn; R20/22 N; R50

Xn; N

20/22-50

2-24/25-61

1-Naftol

 

Xn; R21/22 Xi; R37/38-41

Xn

21/22-37/38-41

2-22-26-37/39

Nátrium

 

F; R14/15 C; R34

F; C

14/15-34

1/2-5-8-43-45

Nátrium-fluorid

 

T; R25 Xi; R36/38 R32

T

25-32-36/38

1/2-22-36-45

Nátrium-hidrid

 

F; R15

F

15

2-7/8-24/25-43

Nátrium-hidroxid C>5%

 

C; R35

C

35

1/2-26-37/39-45

Nátrium-hidroxid 2%<C<5%

 

 

C

34

1/2-26-37/39-45

Nátrium-hidroxid 0,5<C<2%

 

 

Xi

36/38

1/2-26-37/39-45

Nátrium-hipoklorit oldat aktív klór >10%

 

R31 C; R34

C

31-34

1/2-28-45-50

Nátrium-hipoklorit oldat (5%<aktív klór <10%)

 

R31 Xi; R36/38

Xi

31-36/38

1/2-28-45-50

Nátrium-karbonát (vízmentes)

 

 

Xi

36

2-22-26

Nátrium-peroxid

 

O; R8 C; R35

O; C

8-35

1/2-8-27-39-45

Nikkel

 

Karc. Kat. 3; R40 R43

Xn

40-43

2-22-36

Nitrobenzol

 

Karc. Kat. 3; R40 Repr. Kat. 3; R62 T; R23/24/25-48/23/24 N; R51/53

T; N

23/24/25-40-48/23/24-51/53-62

1/2-28-36/37-45-61

Nitrogén-dioxid C>10%

 

T+; R26 C; R34

T+

26-34

1/2-9-26-28-36/37/39-45

Nitrogén-dioxid 5%<C<10%

 

 

T

23-34

1/2-9-26-28-36/37/39-45

Nitrogén-dioxid 1%<C<5%

 

 

T

23-36/37/38

1/2-9-26-28-36/37/39-45

Nitrogén-dioxid 0,5%<C<1%

 

 

Xn

20-36/37/38

1/2-9-26-28-36/37/39-45

Nitrogén-dioxid 0,1%<C<0,5%

 

 

Xn

20

1/2-9-26-28-36/37/39-45

Nitrogén-tetroxid C>10%

 

T+; R26 C; R34

T+

26-34

1/2-9-26-28-36/37/39-45

Nitrogén-tetroxid 5%<C<10%

 

 

T

23-34

1/2-9-26-28-36/37/39-45

Nitrogén-tetroxid 1%<C<5%

 

 

T

23-36/37/38

1/2-9-26-28-36/37/39-45

Nitrogén-tetroxid 0,5%<C<1%

 

 

Xn

20-36/37/38

1/2-9-26-28-36/37/39-45

Nitrogén-tetroxid 0,1%<C<0,5%

 

 

Xn

20

1/2-9-26-28-36/37/39-45

Nitrometán

 

R5-10 Xn; R22

Xn

5-10-22

2-41

Nitrometán C>12,5%

 

 

Xn

22

2-41

Oktán és izomerjei

 

Oktán

2,2,4-Trimetilpentán

2,2,3-Trimetilpentán

3,3-Dimetilhexán

2,2,3-Trimetilpentán

2,3,4-Trimetilpentán

3,4-Dimetilhexán

2,3-Dimetilhexán

2,4-Dimetilhexán

4-Metilheptán

3-Metilheptán

2,2-Dimetilhexán

2,5-Dimetilhexán

2-Metilheptán

2,2,3,3-Tetrametilbután

3-Etil-2-metilpentán

3-Etilhexán

3-Etil-3-hexán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F; R11 Xn; R65 Xi; R38 R67 N; R50/53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F; Xn; N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11-38-50/53-65-67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2-9-16-29-33-60-61-62

 

 

 

 

 

 

 

 

Óleum

Kénsav (füstölgő, 20%<C<=65% SO3-tartalommal)

R14 C; R35 Xi; R37

C

14-35-37

1/2-26-30-45

Ólomvegyületek (A jegyzékben külön szereplőket kivéve)

 

 

 

Repr. Kat. 1; R61

Repr. Kat. 3; R62 Xn; R20/22 R33 N; R50/53

 

T;N

 

 61-62-20/22-33-50/53

 

 53-45-60-61

Ólomvegyületek (A jegyzékben külön szereplőket kivéve) C>5%

 

 

T

61-62-20/22-33

53-45-60-61

Ólomvegyületek (A jegyzékben külön szereplőket kivéve) 1%<C<5%

 

 

T

61-20/22-33

53-45-60-61

Ólomvegyületek (A jegyzékben külön szereplőket kivéve) 0,5%<C<1%

 

 

T

61-33

53-45-60-61

Ón-tetraklorid

 

C; R34 R52/53

C

34-52/53

1/2-7/8-26-45-61

Ón-tetraklorid C>10%

 

 

C

34

1/2-7/8-26-45-61

Ón-tetraklorid 5%<C<10%

 

 

Xi

36/37/38

1/2-7/8-26-45-61

Ortofoszforsav C>25%

Foszforsav

C; R34

C

34

1/2-26-45

Ortofoszforsav 10%<C<25%

 

 

Xi

36/38

1/2-26-45

Oxálsav C>5%

Etándikarbonsav

Xn; R21/22

Xn

21/22

2-24/25

Oxálsav-dihidrát C>5%

 

Xn; R21/22

Xn

21/22

2-24/25

Oxálsavsók  C>5%

Oxalátok

Xn; R21/22

Xn

21/22

2-24/25

Oxigén (cseppfolyós)

 

O; R8

O

8

2-17

Ozmium-tetroxid

 

T+; R26/27/28 C; R34

T+

26/27/28-34

1/2-7/9-26-45

Pentaklórfenol

 

Karc. Kat. 3; R40 T+; R26 T; R24/25 Xi; R36/37/38 N; R50/53

T+; N

24/25-26-36/37/38-40-50/53

1/2-22-36/37-45-52-60-61

Pentaklórfenol-alkálisói

Nátrium-pentaklórfenolát, Kálium-pentaklórfenolát

Karc. Kat. 3; R40 T+; R26 T; R24/25 Xi; R36/37/38 N; R50/53

T+; N

24/25-26-36/37/38-40-50/53

1/2-22-36/37-45-52-60-61

Pentán

 

F+; R12 Xn; R65 R66 R67 N; R51/53

F+; Xn; N

12-51/53-65-66-67

2-9-16-29-33-61-62

Perklórsav C>50%

 

R5 O; R8 C; R35

O; C

5-8-35

1/2-23-26-36-45

Perklórsav 10%<C<50%

 

 

C

34

1/2-23-26-36-45

Perklórsav 1%<C<10%

 

 

Xi

36/38

1/2-23-26-36-45

Pikrinsav

2,4,6-Trinitrofenol

E; R2 R4 T; R23/24/25

E; T

2-4-23/24/25

1/2-28-35-37-45

Pikrinsavsók

 

E; R3 T; R23/24/25

E; T

3-23/24/25

1/2-28-35-37-45

Piperidin

 

F; R11 T; R23/24 C; R34

F; T

11-23/24-34

1/2-16-26-27-45

Piperidin C>5%

 

 

T

23/24-34

1/2-16-26-27-45

Piperidin 1%<C<5%

 

 

Xn

20/21-36/38

1/2-16-26-27-45

Piridin

 

F; R11 Xn; R20/21/22

F; Xn

11-20/21/22

2-26-28

Piridin C>5%

 

 

Xn

20/21/22

2-26-28

Pirogallol C>10%

Benzol-1,2,3-triol, 1,2,3-Trihidroxi-benzol

Muta. Kat. 3; R40 Xn; R20/21/22 R52/53

Xn

20/21/22-40-52/53

2-36/37-61

Pirogallol 1%<C<10%

 

 

Xn

40

2-36/37-61

Pirokatechin

Benzol-1,2-diol, 1,2-Dihidroxibenzol

Xn; R21/22 Xi; R36/38

Xn

21/22-36/38

2-22-26-37

Propán

 

F+; R12

F+

12

2-9-16

Propén

Propilén, 1-Propén

F+; R12

F+

12

2-9-16-33

Propionsav C>25%

 

C; R34

C

34

1/2-23-36-45

Propionsav 10%<C<25%

 

 

Xi

36/37/38

1/2-23-36-45

 

 

 

 

 

 

Réz(II)-szulfát (vízmentes)

 

Xn; R22 Xi; R36/38 N; R50/53

Xn; N

22-36/38-50/53

2-22-60-61

Rezorcin C>20%

1,3-Dihidroxibenzol, Benzol-1,3-diol

Xn; R22 Xi; R36/38 N; R50

Xn; N

22-36/38-50

2-26-61

Rezorcin 10%<C<20%

 

Xn; R22

Xn

22

2-26-61

Salétromsav C>70%

 

O; R8 C; R35

O; C

8-35

1/2-23-26-36-45

Salétromsav C>20%

 

 

C

35

1/2-23-26-36-45

Salétromsav 5%<C<20%

 

 

C

34

1/2-23-26-36-45

Szelén

 

T; R23/25 R33

T

23/25-33

1/2-20/21-28-45

Szén-diszulfid

 

F; R11 Repr,Kat. 3; R62-63 T; R48/23 Xi; R36/38

F; T

11-36/38-48/23-62-63

1/2-16-33-36/37-45

Szén-diszulfid C>20%

 

 

T

36/38-48/23-62-63

1/2-16-33-36/37-45

Szén-diszulfid 1%<C<20%

 

 

T

48/23-62-63

1/2-16-33-36/37-45

Szén-diszulfid 0,2%<C<1%

 

 

Xn

48/20

1/2-16-33-36/37-45

Szén-monoxid

 

F+; R12 Repr. Kat. 1; R61 T; R23-48/23

F+; T

61-12-23-48/23

53-45

Szén-tetraklorid

Tetraklórmetán

Karc. Kat. 3; R40 T; R23/24/25-48/23 N; R59 R52/53

T; N

23/24/25-40-48/23-52/53-59

1/2-23-36/37-45-59-61

Szén-tetraklorid C>1%

 

 

T

23/24/25-40-48/23

1/2-23-36/37-45-59-61

Szén-tetraklorid 0,2%<C<1%

 

 

Xn

20/21/22-48/20

1/2-23-36/37-45-59-61

Sztirol (monomer)

Etilbenzol

R10 Xn; R20 Xi; R36/38

Xn

10-20-36/38

2-23

Sztirol (monomer) C<12,5%

 

 

Xn

20-36/38

2-23

Tallium

 

T+; R26/28 R33

T+

26/28-33

1/2-13-28-45

Talliumvegyületek

 

T+; R26/28 R33 N; R51/53

T+; N

26/28-33-51/53

1/2-13-28-45-61

Tetrahidrofurán

1,4-Epoxibután, Tetrametilén-oxid

F; R11-19 Xi; R36/37

F; Xi

11-19-36/37

2-16-29-33

Tetrahidrofurán C>25%

 

 

Xi

36/37

2-16-29-33

1,1,2,2-Tetraklóretán

 

T+; R26/27 N; R51/53

T+; N

26/27-51/53

1/2-38-45-61

1,1,2,2-Tetraklóretán C>7%

 

 

T+

26/27

1/2-38-45-61

1,1,2,2-Tetraklóretán 1%<C<7%

 

 

T

23/24

1/2-38-45-61

1,1,2,2-Tetraklóretán 0,1%<C<1%

 

 

Xn

20/21

1/2-38-45-61

Tetraklóretilén

Tetraklóretén

Karc. Kat. 3; R40 N; R51/53

Xn; N

40-51/53

2-23-36/37

Tetraklóretilén C>1%

 

 

Xn

40

2-23-36/37

2,3,4,6-Tetraklórfenol

 

T; R25 Xi; 36/38 N; R50/53

T; N

25-36/38-50/53

1/2-26-28-37-45-60-61

2,3,4,6-Tetraklórfenol C>20%

 

 

T

25-36/38

1/2-26-28-37-45-60-61

2,3,4,6-Tetraklórfenol 5%<C<20%

 

 

T

25

1/2-26-28-37-45-60-61

2,3,4,6-Tetraklórfenol 0,5%<C<5%

 

 

Xn

22

1/2-26-28-37-45-60-61

Tionil-diklorid

Tionil-klorid

R14 Xn; R20/22 R29 C; R35

C

14-20/22-29-35

1/2-26-36/37/39-45

Tionil-diklorid C>25%

 

 

C

20/22-35

1/2-26-36/37/39-45

Tionil-diklorid 10%<C<25%

 

 

C

35

1/2-26-36/37/39-45

Tionil-diklorid 5%<C<10%

 

 

C

34

1/2-26-36/37/39-45

Tionil-diklorid 1%<C<5%

 

 

Xi

36/37/38

1/2-26-36/37/39-45

Titán-tetraklorid

 

R14 C; R34 Xi; R36/37

C

14-34-36/37

1/2-7/8-26-45

Toluol

Metilbenzol

F; R11 Xn; R20

F; Xn

11-20

2-16-25-29-33

Toluol C>12,5%

 

 

Xn

20

2-16-25-29-33

p-Toluolszulfonsav (kénsav>5%) C>25%

 

C; R34

C

34

1/2-26-37/39-45

p-Toluolszulfonsav (kénsav>5%) 10%<C<25%

 

 

Xi

36/38

1/2-26-37/39-45

Triklórecetsav C>10%

 

C;R35

C

35

1/2-24/25-26-45

Triklórecetsav 5%<C<10%

 

 

C

34

1/2-24/25-26-45

Triklórecetsav 1%<C<5%

 

 

Xi

36/38

1/2-24/25-26-45

1,1,1-Triklóretán

 

Xn; R20 N; R59

Xn; N

20-59

2-24/25-59-61

1,1,2-Triklóretán C>5%

 

Xn; R20/21/22

Xn

20/21/22

2-9

2,2,2-Triklóretán-1,1-diol

Klorál-hidrát

T; R25 Xi; R36/38

T

25-36/38

1/2-25-45

Triklóretilén

 

Karc. Kat. 3; R40 R52/53

Xn

40-52/53

2-23-36/37-61

Triklóretilén C>1%

 

 

Xn

40

2-23-36/37-61

2,4,6-Triklórfenol

 

Karc. Kat. 3; R40 Xn; R22 Xi; R36/38 N; R50/53

Xn; N

22-36/38-40-50/53

2-36-37-60-61

2,4,5-Triklórfenol

 

Xn; R22 Xi; R36/38 N; R50/53

Xn; N

22-36/38-50/53

2-26-28-60-61

2,4,5-Triklórfenol C>20%

 

 

Xn

22-36/38

2-26-28-60-61

2,4,5-Triklórfenol 5%<C<20%

 

 

Xi

36/38

2-26-28-60-61

2,4,6-Trinitrotoluol

2-metil-1,3,5-trinitrobenzol

E; R2 T; R23/24/25 R33 N; R51/53

E; T; N

2-23/24/25-33-51/53

1/2-35-45-61

Tűzálló kerámiaszálak, speciális célú szálak (A jegyzékben külön szereplőket kivéve)

[Szintetikus üveg(szilikát)szálak meghatározatlan mennyiségű alkáli-, illetve alkáliföldfém oxidokkal (Na20+K20+CaO+MgO-BaO) <18%]

Karc. Kat. 2; R49 Xi; R38

T

49-38

53-45

Urán

 

T+; R26/28 R33

T+

26/28-33

1/2-20/21-45

Uránvegyületek

 

T+; R26/28 R33 N; R51/53

T+; N

26/28-33-51/53

1/2-20/21-45-61

Üveggyapot (A jegyzékben külön szereplőket kivéve)

[Szintetikus üveg(szilikát)szálak meghatározatlan mennyiségű alkáli-, illetve alkáliföldfém oxidokkal (Na2O+K2O+CaO+MgO-BaO) <18%]

Karc. Kat. 3; R40 Xi; R38

Xn

38-40

2-36/37

Vinil-acetát

Ecetsav-etenil-észter

F; R11

F

11

2-16-23-29-33

o-Xilol

1,2-Dimetilbenzol

R10 Xn; R20/21 Xi; R38

Xn

10-20/21-38

2-25

o-Xilol C>20%

 

 

Xn

20/21-38

2-25

o-Xilol 12,5%<C<20%

 

 

Xn

20/21

2-25

m-Xilol

1,3-Dimetilbenzol

R10 Xn; R20/21 Xi; R38

Xn

10-20/21-38

2-25

m-Xilol C>20%

 

 

Xn

20/21-38

2-25

m-Xilol 12,5%<C<20%

 

 

Xn

20/21

2-25

p-Xilol

1,4-Dimetilbenzol

R10 Xn; R20/21 Xi; R38

Xn

10-20/21-38

2-25

p-Xilol C>20%

 

 

Xn

20/21-38

2-25

p-Xilol 12,5%<C<20%

 

 

Xn

20/21

2-25

Xilol (izomerek keveréke)

Dimetilbenzol

R10 Xn; R20/21 Xi; R38

Xn

10-20/21-38

2-25

Xilol (izomerek keveréke) C>20%

 

 

Xn

20/21-38

2-25

Xilol (izomerek keveréke) 12,5%<C<20%

 

 

Xn

20/21

2-25

 

A MUNKAHELYEK KÉMIAI BIZTONSÁGÁRÓL

1. számú melléklet a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelethez

1.1. Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett ÁK- és CK- értékei, illetőleg eltűrhető MK, valamint jellemző tulajdonságai

 

10/2000. (VI. 2.) KÖM-EÜM-FVM-KHVM EGYÜTTES RENDELET

A FELSZÍN ALATTI VÍZ ÉS A FÖLDTANI KÖZEG MINŐSÉGI VÉDELMÉHEZ SZÜKSÉGES HATÁRÉRTÉKEKRŐL

1. számú melléklet a 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelethez

Fogalommeghatározások

2. számú melléklet a 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelethez

Anyagcsoportonként (A) háttér-koncentráció talajra és határértékek földtani közegre

3. számú melléklet a 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelethez

Anyagcsoportonként (A) háttér-koncentráció és határértékek felszín alatti vizekre

 

14/2001. (V. 9.) KÖM-EÜM-FVM EGYÜTTES RENDELET

A LÉGSZENNYEZETTSÉGI HATÁRÉRTÉKEKRŐL, A HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ PONTFORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEIRŐL

1. számú melléklet a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelethez

A légszennyezettség egészségügyi határértékei és egyes légszennyező anyagok tervezési irányértékei

 

 

 

2000. ÉVI XLIII. TÖRVÉNY A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL

(KIVONAT)

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A törvény hatálya

2. §. (1) A törvény hatálya kiterjed

a) minden hulladékra;

b) a hulladékgazdálkodási tevékenységekre és létesítményekre.

(2) A törvény hatálya

a) az ásványi nyersanyagok kitermelése során vagy azzal együtt kitermelt, azoktól fizikai módszerekkel leválasztott anyagokra,

b) az állati hulladékra (beleértve az állati tetemeket, a trágyát), valamint más természetes, a mezőgazdaságban felhasználható nem veszélyes anyagokra,

c) a szennyvizekre, kivéve a folyékony hulladékot,

d) a hatástalanított robbanóanyagokra

csak annyiban terjed ki, amennyiben azokról jogszabály másképp nem rendelkezik.

(3) Nem terjed ki a törvény hatálya

a) a levegő tisztaságvédelmi jogszabály hatálya alá tartozó, a levegőbe kibocsátott anyagokra,

b) a radioaktív hulladékokra.

(4) A hulladékgazdálkodással összefüggő, e törvényben nem szabályozott kérdésekben a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Alapfogalmak

3. § E törvény alkalmazásában

a) hulladék: bármely, az 1. számú melléklet szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles;

b) veszélyes hulladék: a 2. számú mellékletben felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék;

c) települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék;

d) folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül;

e) gyártó: a termék előállítója, illetőleg külföldi gyártó esetén importálója;

f) termelő: akinek a tevékenysége során a hulladék keletkezik vagy tevékenysége következtében a hulladék jellege és összetétele megváltozik;

g) hulladékkezelő: aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, kezeli;

h) hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást;

i) újrahasználat: a terméknek az eredeti célra történő ismételt felhasználása; a többször felhasználható, újra tölthető termék a forgási ciklusból történő kilépésekor válik hulladékká;

j) hasznosítás: a hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a szolgáltatásban - a 4. számú mellékletben felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával - történő felhasználása;

k) ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása - a környezet elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával -, a 3. számú mellékletben felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával;

l) kezelés: a hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történő visszavezetésére irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a kezelőlétesítmények utógondozását is;

m) gyűjtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő elszállítás érdekében;

n) begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen (gyűjtőpontokon, hulladékgyűjtő udvaron, tároló-, kezelőtelepen) és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén;

o) szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a fuvarozást is;

p) előkezelés: a hulladék begyűjtését, tárolását, hasznosítását, illetőleg ártalmatlanítását elősegítő, azok biztonságát növelő, a környezetterhelést csökkentő tevékenység, amely a hulladék fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságainak megváltoztatásával jár;

q) tárolás: a hulladéknak termelője által a környezet veszélyeztetését kizáró módon végzett, három évnél rövidebb ideig tartó elhelyezése;

r) forgalmazó: terméket, árut, szolgáltatást viszonteladónak, illetve felhasználónak, fogyasztónak átadó, értékesítő, gazdálkodó szervezet.

 

1. számú melléklet  a 2000. évi XLIII. törvényhez

Hulladékkategóriák

 

Q1 A továbbiakban másként meg nem határozott termelési, szolgáltatási vagy fogyasztási maradékok

Q2 Előírásoknak meg nem felelő, selejt termékek

Q3 Lejárt felhasználhatóságú, szavatosságú termékek

Q4 Kiömlött, veszendőbe ment, vagy egyéb kárt szenvedett anyagok, beleértve a baleset következtében szennyeződött anyagokat, eszközöket stb. is

Q5 Tervezett tevékenység következtében szennyeződött anyagok (tisztítási műveletek maradékai, csomagolóanyagok, tartályok stb.)

Q6 Használhatatlanná vált alkatrészek, tartozékok (elhasznált szárazelemek, kimerült katalizátorok stb.)

Q7 A további használatra alkalmatlanná vált anyagok (szennyeződött savak, oldószerek, kimerült edzősók stb.)

Q8 Ipari folyamatok maradék anyagai (salakok, üstmaradékok stb.)

Q9 Szennyezéscsökkentő eljárások maradékai (gázmosók iszapja, porleválasztók pora, elhasznált szűrők, szennyvíziszapok stb.)

Q10 Gépi megmunkálás, felületkezelés maradék anyagai (esztergaforgács, reve stb.)

Q11 Ásványi nyersanyagok kitermelésének és feldolgozásának maradékai (pl. ércbányászati meddő, olajkitermelés hulladékai stb.)

Q12 Tiltott anyagokat tartalmazó termékek (PCB-tartalmú olajok stb.)

Q13 Bármely anyag vagy termék, amelynek használatát jogszabály tiltja

Q14 A birtokosa számára tovább nem használható anyagok (mezőgazdasági, háztartási, irodai, kereskedelmi és bolti hulladékok stb.)

Q15 Talajtisztításból származó szennyezett anyagok

Q16 Bármely más hulladékká vált anyag vagy termék, amely nem tartozik a fenti kategóriákba

 

2. számú melléklet a 2000. évi XLIII. törvényhez

A veszélyességi jellemzők jegyzéke

A veszélyességi jellemzők részletes tartalmát, az alkalmazható mérési és vizsgálati módszereket, valamint az értékelésnél alkalmazandó viszonyítási értékeket külön jogszabályok tartalmazzák.

 

H1 "Robbanó": folyékony, képlékeny, kocsonyás vagy szilárd anyagok és készítmények, amelyek a légköri oxigén nélkül is gyors gázfejlődéssel járó hőtermelő reakcióra képesek, és amelyek meghatározott kísérleti körülmények között, illetőleg nyomásra vagy hőre felrobbannak

H2 "Oxidáló": anyagok és készítmények, amelyek más, elsősorban gyúlékony anyagokkal érintkezve erősen hőtermelő reakcióba lépnek

H3-A "Tűzveszélyes":

ˇ        folyékony anyagok és készítmények, amelyek nagyon alacsony lobbanásponttal rendelkeznek (beleértve a fokozottan tűzveszélyes anyagokat és készítményeket is)

ˇ        anyagok és készítmények, amelyek a levegőn, normál hőmérsékleten öngyulladásra képesek

ˇ        szilárd anyagok és készítmények, amelyek gyújtóforrás rövid ideig tartó behatására könnyen meggyulladnak, majd a gyújtóforrás eltávolítása után tovább égnek vagy bomlanak

ˇ        gáz halmazállapotú anyagok és készítmények, amelyek a környezeti hőmérsékleten és nyomáson a levegővel érintkezve tűzveszélyesek

ˇ        anyagok és készítmények, amelyek vízzel vagy nedves levegővel érintkezve tűzveszélyes gázt fejlesztenek, veszélyes mennyiségben

H3-B "Kevésbé tűzveszélyes": folyékony anyagok és készítmények, amelyek alacsony lobbanásponttal rendelkeznek

H4 Irritáló vagy izgató": nem maró anyagok és készítmények, amelyek a bőrrel vagy nyálkahártyával történő rövid idejű vagy hosszan tartó vagy ismételt érintkezésük esetén gyulladást okozhatnak

H5 "Ártalmas": anyagok és készítmények, amelyek belélegzésük, lenyelésük vagy a bőrön át történő felszívódásuk esetén halált vagy heveny egészségkárosodást okozhatnak

H6 "Mérgező": anyagok és készítmények (beleértve az erősen mérgező anyagokat és készítményeket is), amelyek belélegzésük, lenyelésük vagy a bőrön át történő felszívódásuk esetén kis mennyiségben is halált vagy heveny egészségkárosodást okozhatnak

H7 "Karcinogén": anyagok és készítmények, amelyek belégzéssel, szájon át, a bőrön vagy a nyálkahártyán keresztül, vagy egyéb úton a szervezetbe jutva daganatot okoznak, vagy előfordulásának gyakoriságát megnövelik

H8 "Maró" (korrozív): anyagok és készítmények, amelyek élő szövettel érintkezve azok elhalását okozzák

H9 "Fertőző": életképes mikroorganizmusokat vagy azok toxinjait tartalmazó anyagok, amelyek ismert módon vagy megalapozott feltételezések szerint betegséget okoznak az emberben vagy más élő szervezetben

H10 "Reprodukciót és az utódok fejlődését károsító": anyagok és készítmények, amelyek belégzéssel, szájon át, a bőrön, a nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a szervezetbe jutva megzavarják, általában gátolják a reprodukciót, illetve az utódokban morfológiai, illetőleg funkciós károsodást okoznak, vagy előfordulásának gyakoriságát megnövelik

H11 "Mutagén": anyagok és készítmények, amelyek belégzéssel, szájon át, a bőrön, a nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a szervezetbe jutva genetikai károsodást okoznak vagy megnövelik a genetikai károsodások gyakoriságát

H12 Anyagok és készítmények, amelyek vízzel, levegővel vagy savval érintkezve mérgező vagy nagyon mérgező gázokat fejlesztenek

H13 Anyagok és készítmények, amelyek hajlamosak arra, hogy belőlük a lerakást követően valamely formában - pl. kimosódás - a felsorolt tulajdonságok bármelyikével rendelkező anyag keletkezzék

H14 "Környezetre veszélyes": anyagok és készítmények, amelyek a környezetbe jutva a környezet egy vagy több elemét azonnal vagy meghatározott idő elteltével károsítják, illetve a környezet állapotát, természetes ökológiai egyensúlyát, biológiai sokféleségét megváltoztatják

 

3. számú melléklet a 2000. évi XLIII. törvényhez

Hulladékártalmatlanítást szolgáló műveletek

E melléklet célja a hulladék ártalmatlanítását célzó műveletek felsorolása, ahogy azok a gyakorlatban előfordulnak. A törvény 5. §-ával összhangban az ártalmatlanítás csak az ember egészsége és az épített és természeti környezet veszélyeztetése kizárásával - a külön jogszabályokban meghatározott feltételek betartásával - végezhető, és csak az ezeknek megfelelő eljárások alkalmazhatók.


D1 Lerakás a talaj felszínére vagy a talajba

D2 Talajban történő kezelés (folyadékok, iszapok talajban történő biológiai lebontása stb.)

D3 Mély-injektálás (szivattyúzható anyagok kutakba, sódómokba vagy természetes üregekbe juttatása stb.)

D4 Felszíni feltöltés (folyadékok, iszapok elhelyezése árkokban, mélyedésekben, tározó vagy ülepítő tavakban stb.)

D5 Lerakás műszaki védelemmel (elhelyezés fedett, szigetelt, a környezettől és egymástól is elkülönített cellákban stb.)

D6 Bevezetés víztestbe, kivéve a tengereket és óceánokat

D7 Bevezetés tengerbe vagy óceánba, beleértve a tengerfenéken történő elhelyezést is

D8 E mellékletben máshol nem meghatározott biológiai kezelés, amelynek eredményeként létrejövő vegyületeket, keverékeket a D1-D12 műveletek valamelyikével kezelnek

D9 E mellékletben máshol nem meghatározott fiziko-kémiai kezelés, amelynek eredményeként létrejövő vegyületeket, keverékeket a D1-D12 műveletek valamelyikével kezelnek (elpárologtatás, szárítás, kiégetés stb.)

D10 Hulladékégetés szárazföldön

D11 Hulladékégetés tengeren

D12 Tartós tárolás (tartályokban történő elhelyezés mélyművelésű bányában stb.)

D13 Keverés vagy elegyítés a D1-D12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

D14 Átcsomagolás a D1-D12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

D15 Tárolás a D1-D14 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a képződés helyén történő átmeneti tárolás és gyűjtés kivételével)

 

4. számú melléklet a 2000. évi XLIII. törvényhez

Hulladékhasznosítást szolgáló műveletek

E melléklet célja a hulladék hasznosítását célzó műveletek felsorolása, ahogy azok a gyakorlatban előfordulnak. A törvény 5. §-ával összhangban a hasznosítás csak az ember egészsége és az épített és természeti környezet veszélyeztetése kizárásával - a külön jogszabályokban meghatározott feltételek betartásával - végezhető, és csak az ezeknek megfelelő eljárások alkalmazhatók.


R1 Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása

R2 Oldószerek visszanyerése, regenerálása

R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, regenerálása (beleértve a komposztálást és más biológiai átalakítási műveleteket is)

R4 Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása

R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása

R6 Savak vagy lúgok regenerálása

R7 Szennyezéscsökkentésre használt anyagok összetevőinek visszanyerése

R8 Katalizátorok összetevőinek visszanyerése

R9 Olajok újrafinomítása vagy más célra történő újrahasználata

R10 Talajban történő hasznosítás, amely mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból előnyös

R11 Az R1-R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása

R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

R13 Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a képződés helyén történő átmeneti tárolás és gyűjtés kivételével)

 

 

 

98/2001. (VI. 15.) KORM. RENDELET A VESZÉLYES HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL

(KIVONAT)

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) a Hgt. 3. § b) pontjában meghatározott veszélyes hulladékokra;

b) a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységekre;

c) minden természetes és jogi személyre, jogi személyiség nélküli szervezetre, ha veszélyes hulladék birtokosa, illetve veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységet folytat.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti veszélyes hulladéknak minősülnek:

a) a külön rendelet szerinti hulladékjegyzékben szereplő veszélyes hulladékok,

b) az a) pont szerinti jegyzékben nem felsorolt, de a Hgt. 2. számú mellékletében meghatározott veszélyességi jellemzők bármelyikével bizonyítottan rendelkező hulladékok.

(3) A rendelet hatálya az egyes veszélyes hulladékok vagy hulladékcsoportok kezelésére annyiban terjed ki, amennyiben más jogszabály eltérően nem rendelkezik.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) hulladékkezelési technológia: a hulladék összetételét, fizikai, kémiai, illetve biológiai tulajdonságainak figyelembevételével a hulladék környezeti veszélyességének csökkentését megvalósító műveletrendszer, illetve e műveletrendszer megvalósítását szolgáló, célszerűen megválasztott berendezések rendszere;

b) az elérhető legjobb technika: a korszerű technikai színvonalnak megfelelő módszer, üzemeltetési eljárás, berendezés, amelyet a kibocsátások, környezetterhelések megelőzése és - amennyiben az nem valósítható meg - csökkentése, valamint a környezet egészére gyakorolt hatás mérséklése érdekében alkalmaznak, és amely a kibocsátások határértékének, illetőleg mértékének megállapítása alapjául szolgál. Ennek értelmezésében:

c) munkahelyi gyűjtőhely: a veszélyes hulladékok keletkezésének helyén, környezeti veszélyességük függvényében kialakított gyűjtőhely;

d) üzemi gyűjtőhely: a saját telephelyen létesített, a saját tevékenységből származó veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló terület, illetve építmény;

e) speciális gyűjtőhely: környezetvédelmi vagy közegészségügyi érdekből, külön jogszabályok előírásai alapján a lakosságnál keletkező, egyes speciális veszélyes hulladékok (pl. lejárt szavatosságú gyógyszerek, kémiai áramforrások) gyűjtésére szolgáló gyűjtőhely;

f) hulladékgyűjtő udvar: a lakosságtól származó, továbbá a termelőknél kis mennyiségben keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló létesítmény;

g) tárolótelep: az üzemi gyűjtőhelyen tovább nem tartható, illetve alkalmazható technológia hiánya miatt nem hasznosítható vagy nem ártalmatlanítható veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló létesítmény.

1. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez

A hulladék veszélyességének vagy veszélytelenségének megállapítására irányuló eljárás részletes szabályai

A hulladékok veszélyességét a hulladékot eredményező technológia mérlegelésével kell megállapítani.

A hulladékok veszélyességének vagy veszélytelenségének megállapítására (a továbbiakban: minősítés) irányuló eljárás célja, hogy

a) a termelő, illetve a kezelő részére a veszélyesség (összetétel) ismeretében biztosítsa a legjobb kezelési tevékenységek (gyűjtés, tárolás, hasznosítás és ártalmatlanítás), továbbá a szállítás legcélszerűbb megszervezését és megvalósítását,

b) a hatóság számára az összetétel ismeretében biztosítsa a hulladék kezelésének megalapozott ellenőrzését a gyűjtés, a tárolás, a szállítás, a hasznosítás és az ártalmatlanítás során.

E) A hulladék környezeti veszélyességének megállapítása

Veszélyes hulladéknak kell tekinteni ezen mellékletben - természetük és keletkezésükhöz vezető tevékenységük alapján - felsorolt hulladékfajtákat.


1. A hulladékok minősítésére szolgáló nemzeti vizsgálatok

1.1. Fizikai és kémiai vizsgálatok

A hulladék veszélyes összetevői anyagi minőségének és koncentrációjának meghatározása:

A pH meghatározása (1:9 arányú vizes eluátumban)

A kémiai oxigénigény meghatározása

A szárazanyag-tartalom meghatározása

A lobbanáspont meghatározása (tűzveszélyesnek ítélt hulladékok esetében)

Kioldás desztillált vízzel, 4,5 pH-jú ammónium-acetát pufferoldattal és 2 mol/dm3 salétromsavval

Részecskeméret-eloszlás meghatározása (Porok és iszapok esetében, ha szükséges, az alkalmas mérési módszert a vizsgálandó hulladék összetételétől függően az akkreditált laboratórium választja ki)

Fém-ionok meghatározása (pl. Pb, Cd, összes króm, Cr(Vl), Hg, As, Mn, Cu, V, Sb, Co, Ni, Sn, Ba, fémegyenértékben kifejezve)

Anionok meghatározása (szulfid, összes cianid, szabad cianid, fluorid, nitrit, nitrát stb.)

Elektromos vezetőképesség meghatározása

Hexánnal extrahálható szerves anyagok bruttó koncentrációjának meghatározása

PAH-ok meghatározása

PCB-k meghatározása

THP-k meghatározása

Dioxinok/furánok meghatározása

(A PCB-k és a dioxinok/furánok meghatározását akkor kell elvégezni, ha a hulladékban való jelenlétük a technológia ismeretében megalapozott)

1.2. Ökotoxikológiai vizsgálatok

(a konkrét mérési módszert az akkreditált laboratórium választja ki)

Daphnia-teszt

Halteszt

Csíranövény-teszt

Talajtesztek

Algateszt

1.3. Toxicitás vizsgálata

(a konkrét mérési módszert az akkreditált laboratórium választja ki)

LD-50 egérteszt esetében

1.4. Mutagenitás vizsgálata

(a konkrét mérési módszert az akkreditált laboratórium választja ki)

1.5. Mikrobiológiai (fertőzőképességi) vizsgálatok

(a konkrét mérési módszert az akkreditált laboratórium választja ki)

Faecalis coliszám

Streptococcus faecalis

Salmonella

Bélféreg-peték

Szükség esetén egyéb patogén baktériumok


2. A H4, H5, H6, H7, H9, H10, H11 és a H14 veszélyességi jellemzőkre vonatkozó nemzeti ökotoxikológiai (biológiai) minősítési paraméterek alapján: veszélyesnek kell tekinteni a hulladékot - a mikrobiológiai laborok kivételével -, ha a következő tulajdonságok közül egyyet vagy többet mutat:

2.1.1. azok a hulladékok, amelyek vizes oldatkivonata az egértesztben negatív eredményt mutat, de a sejttenyészetet 40-szeres hígításban pusztítja,

2.1.2. azok a fertőző hulladékok, amelyek Salmonellát és/vagy életképes humán parazita bélféreg-petéket, továbbá F. coliform és F. streptococcus baktériumokat (>200 telep/g mennyiségben) tartalmaznak,

2.1.3. a környezet élő szervezeteit károsító hulladékok, amelyek desztillált vizes kivonata a Daphnia- és a csíranövény-tesztben >100-szoros, a baktériumtesztben, a hal- és algatesztben >50-szeres hígításban károsító hatású,

2.1.4. azok a hulladékok, amelyek mutagenitási tesztje közepes mutagén hatást (500-2000 revertáns/g) jelez.

2.2. A mikrobiológiai laborok esetében:

2.2.1. azok a hulladékok, amelyek vizes oldatkivonata az egértesztben negatív eredményt mutat, de a sejttenyészetet 40-szeres hígításban pusztítja,

2.2.2. azok a fertőző hulladékok, amelyek Salmonellát és/vagy életképes humán parazita bélféreg-petéket, továbbá F. coliform és F. streptococcus baktériumokat (>100 telep/g mennyiségben) tartalmaznak,

2.2.3. a környezet élő szervezeteit károsító hulladékok, amelyek desztillált vizes kivonata a Daphnia- és a csíranövény-tesztben >10-szeres, a baktériumtesztben, a hal- és algatesztben >25-szörös hígításban károsító hatású,

2.2.4. azok a hulladékok, amelyek mutagenitási tesztje közepes mutagén hatást (500 revertáns/g) jelez.


3. A veszélyes hulladékok általános típusai, képződésüket eredményező tevékenységeknek megfelelő felsorolásban (a hulladék lehet folyadék, iszap vagy szilárd formában)

3.1. A Hgt. 2. számú mellékletében felsorolt veszélyességi jellemzők közül legalább eggyel rendelkező hulladékok:

1. anatómiai anyagok; kórházi és egyéb klinikai hulladékok;

2. gyógyszerek és állatgyógyászati készítmények;

3. fakonzerváló szerek;

4. biocidok és növényvédő szerek;

5. oldószermaradékok;

6. halogénezett szerves anyagok, amelyek nem oldószerként használatosak, kivéve az inert polimerizált anyagokat;

7. cianidtartalmú edzősók;

8. ásványolajok és olajat tartalmazó anyagok (pl. olajelválasztó berendezésekből származó iszapok stb.);

9. olaj/víz, szénhidrogén/víz keverékek, emulziók;

10. PCB és/vagy PCT vegyületeket tartalmazó anyagok (pl. dielektrikumok stb.);

11. kátrányszerű anyagok, amelyek finomításból, lepárlásból és más, pirolitikus kezelésből származnak (pl. üstmaradékok stb.);

12. tinták, színezékek, pigmentek, festékek, lakkok, kencék;

13. gyanták, latex, lágyítók, enyvek/ragasztók;

14. vegyi anyagok, amelyek kutatási és fejlesztési vagy oktatási tevékenységből származnak, amelyeket nem azonosítottak, és/vagy újak, és amelyek emberre és/vagy környezetre gyakorolt hatása nem ismert (pl. laboratóriumi maradékok stb.);

15. pirotechnikai és más robbanásveszélyes anyagok;

16. fényképészeti vegyszerek és előhívó anyagok;

17. poliklórozott dibenzo-furán bármely rokonvegyületével szennyezett anyagok;

18. poliklórozott dibenzo-p-dioxin bármely rokonvegyületével szennyezett anyagok.

3.2. A Hgt. 2. számú mellékletében felsorolt veszélyességi jellemzők bármelyikével rendelkező hulladékok, ha tartalmazzák a 4. pontban felsorolt bármelyik összetevőt:

19. állati vagy növényi eredetű szappanok, zsírok, viaszok;

20. halogénmentes szerves anyagok, amelyek nem oldószerként használatosak;

21. fémeket vagy fémvegyületeket nem tartalmazó szervetlen anyagok;

22. hamuk és/vagy salakok;

23. föld, homok, agyag, beleértve a kotrási meddőanyagokat is;

24. cianidot nem tartalmazó edzősók;

25. fémporok;

26. kimerült katalizátorok;

27. fémeket vagy fémvegyületeket tartalmazó folyadékok vagy iszapok;

28. szennyezés megelőzésére alkalmazott műveletekből származó maradékok (pl. zsákos porszűrőből összegyűjtött por stb.), kivéve a (29), (30) és (33) pontban felsoroltakat;

29. csiszolóiszapok;

30. víztisztító berendezésekből származó iszapok;

31. dekarbonizációs maradékok;

32. ioncserélő oszlop maradékai;

33. szennyvíziszap, amely kezeletlen vagy mezőgazdasági hasznosításra alkalmatlan;

34. tartályok és/vagy berendezések tisztítása során keletkező maradékok;

35. szennyezett berendezés;

36. szennyezett tartályok (pl. csomagolások, gázpalackok stb.), amelyek a II. mellékletben felsorolt egy vagy több összetevőt tartalmaztak;

37. akkumulátorok és más elektromos cellák;

38. növényi olajok;

39. háztartásokból származó, a szelektív hulladékgyűjtés eredményeként nyert anyagok, amelyek a Hgt. 2. számú mellékletében felsorolt veszélyességi jellemzők bármelyikével rendelkeznek;

40. bármely más hulladék, amely a 4. pontban felsorolt összetevők valamelyikét tartalmazza, és a Hgt. 2. számú mellékletében felsorolt veszélyességi jellemzők bármelyikével rendelkezik.


4. A 3.2. pontban felsorolt hulladékokat veszélyessé tevő anyagok, amennyiben a hulladék legalább egy, a Hgt. 2. számú mellékletében felsorolt veszélyességi jellemzőt mutat.

Összetevőként az alábbiakat tartalmazó hulladékok:

C1 berillium; berilliumvegyületek;

C2 vanádiumvegyületek;

C3 króm(VI)vegyületek;

C4 kobaltvegyületek;

C5 nikkelvegyületek;

C6 rézvegyületek;

C7 cinkvegyületek;

C8 arzén; arzénvegyületek;

C9 szelén; szelénvegyületek;

C10 ezüstvegyületek;

C11 kadmium; kadmiumvegyületek;

C12 ónvegyületek;

C13 antimon; antimonvegyületek;

C14 tellúr; tellúrvegyületek;

C15 báriumvegyületek; kivéve a bárium-szulfátot;

C16 higany; higanyvegyületek;

C17 tallium; talliumvegyületek;

C18 ólom; ólomvegyületek;

C19 szervetlen szulfidok;

C20 szervetlen fluorvegyületek; kivéve a kalcium-fluoridot;

C21 szervetlen cianidok;

C22 a következő alkáli- vagy alkáliföldfémek: lítium, nátrium, kálium, kalcium, magnézium szabad formában;

C23 savas oldatok vagy szilárd halmazállapotú savak;

C24 lúgos oldatok vagy szilárd halmazállapotú lúgok;

C25 azbeszt (por vagy szálak);

C26 foszfor; foszforvegyületek, kivéve az ásványi foszfátokat;

C27 fém-karbonilok;

C28 peroxidok;

C29 klorátok;

C30 perklorátok;

C31 azidok;

C32 PCB és/vagy PCT vegyületek;

C33 gyógyszerek és állatgyógyászati készítmények;

C34 biocidok és növényvédő szerek;

C35 fertőző anyagok;

C36 kreozotok;

C37 izocianátok; tiocianátok;

C38 szerves cianidok (pl. nitrilek stb.);

C39 fenolok; fenolvegyületek;

C40 halogéntartalmú oldószerek;

C41 szerves oldószerek, kivéve a halogéntartalmú oldószereket;

C42 szerves halogénvegyületek, kivéve az inert polimerizált anyagokat és más, ebben a mellékletben külön nevesített anyagokat;

C43 aromás vegyületek; policiklikus és heterociklikus szerves vegyületek;

C44 alifás aminok;

C45 aromás aminok;

C46 éterek;

C47 robbanásveszélyes anyagok, kivéve az ebben a mellékletben külön felsoroltakat;

C48 szerves kénvegyületek;

C49 poliklórozott dibenzo-furán bármely rokonvegyülete;

C50 poliklórozott dibenzo-p-dioxin bármely rokonvegyülete;

C51 szénhidrogének és oxigén-, nitrogén- és/vagy kéntartalmú szénhidrogének, amelyek ebben a mellékletben nincsenek külön nevesítve.

 

102/1996. (VII. 12.) KORM. RENDELET A VESZÉLYES HULLADÉKOKRÓL

(KIVONAT)

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya

a) a veszélyes hulladékokra, valamint az azokkal kapcsolatos tevékenységekre;

b) a veszélyes hulladékok tulajdonosaira és birtokosaira terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a radioaktív hulladékokra. 

6. Függelék. Veszélyes hulladékok kezelésére, tárolására használt eljárások*

* Készült az OECD Environment Monographs No 96 (Paris, 1995) anyaga alapján.

A) Ártalmatlanítási, előkezelési eljárások, tárolási tevékenységek

(A jegyzékben a gyakorlatban alkalmazott ártalmatlanítási, előkezelési eljárásokat, tárolási tevékenységeket soroltuk fel, függetlenül attól, hogy környezetvédelmi szempontból elfogadhatók-e vagy nem)

D1 lerakás (rendezetlen) a föld felszínén vagy a felszín alá (pl. rendezetlen lerakó)

D2 talajban történő kezelés (pl. folyékony vagy iszap hulladékok talajban történő biológiai lebomlása)

D3 "mélyinjektálás" (pl. szivattyúzható hulladékoknak kutakba, sódómokba, illetve a természetben levő mélyedésekbe)

D4 felszíni tározás (pl. folyékony, illetve iszap-hulladékoknak gödrökben, mesterséges kistavakban, illetve lagúnákban való elhelyezése)

D5 műszaki védelemmel kialakított lerakók (pl. műszaki védelemmel kialakított, fedett, egymástól és a környezettől elszigetelt cellákban történő elhelyezés)

D6 a víztestbe való beengedés kivéve tengereket/óceánokat

D7 tengerekbe/óceánokba való beengedés, beleértve a tengerfenéken való lerakást is

D8 e jegyzékben más helyen nem ismertetett biológiai kezelés, amely olyan végtermékeket, illetve vegyületeket eredményez, amelyek a jegyzék D1-D12 pontjában felsorolt bármely művelet révén hulladékként kerülnek ki

D9 e jegyzékben más helyen nem ismertetett fizikai-kémiai kezelés, amely olyan végtermékeket, illetve vegyületeket eredményez, amelyek a jegyzék D1-D12 pontjában felsorolt bármely művelet (pl. bepárlás, szárítás, kalcinálás) révén hulladékként kerülnek ki

D10 szárazföldön végzett égetés

D11 tengeren végzett égetés

D12 tartós (permanens) tárolás (pl. konténerek elhelyezése bányákban)

D13 különböző hulladékok, illetve hulladékok és más anyagok összekeverése a jegyzékben felsorolt D1-D12 műveletekbe való bevitel előtt

D14 átcsomagolás a jegyzékben felsorolt D1-D12 műveletekbe való bevitel előtt

D15 tárolás a jegyzékben felsorolt D1-D12 műveletek elvégzéséig

M1D kémiai kezelés

B) Hasznosítási eljárások

(A jegyzékben hasznosítási eljárásokat soroltunk fel olyan anyagokra vonatkoztatva, amelyek veszélyes hulladékok vagy a jog szerint veszélyes hulladéknak tekintendők és amelyeket egyébként az A jegyzékben felsorolt eljárásokkal kellene ártalmatlanítani)

R1

fűtőanyagként (kivéve a közvetlen égetést), vagy más módon energia előállítására történő felhasználás

R2

oldószer kinyerés/regenerálás

R3

szerves anyagok visszaforgatása/kinyerése oldószerek kivételével

R4

fémek és fémvegyületek visszaforgatása/kinyerése

R5

egyéb szervetlen anyagok visszaforgatása/kinyerése

R6

savak, illetve lúgok regenerálása

R7

szennyeződések eltávolítására használt anyagok összetevőinek visszanyerése (recovery)

R8

komponensek visszanyerése katalizátorokról

R9

fáradt olaj újrafinomítása, régebbi fáradtolajok más hasznosítása

R10

mezőgazdasági hasznot, illetve ökológiai javulást eredményező talajkezelés

R11

az R1-R10 pontban felsorolt bármely műveletből származó maradékanyagok hasznosítása

R12

a hulladék tulajdonságainak megváltoztatása az R1-R11 pontokban felsorolt eljárások bármelyikébe való bevitele érdekében

R13

anyag felhalmozás (accumulation) a jegyzékben felsorolt R1-R12 eljárás elvégzése céljából

M1R

Egyéb hasznosítási eljárások.

C) Egyéb műveletek a veszélyes hulladékokkal kapcsolatban

E1 Egyéb műveletek

* Készült az OECD Environment Monographs No 96 (Paris, 1995) anyaga alapján.

** Az átmeneti tárolók felszámolása után megszűnnek ezek a tárolási módok.

7. Függelék. Potenciálisan veszélyes hulladékokat eredményező tevékenységek OECD szerinti besorolása

((Készült az OECD Environment Monographs No 96 (Paris, 1995) alapján.))

Mezőgazdaság - Farmergazdaság

A100 mezőgazdaság, erdőgazdaság

A101 földművelés

A102 állattenyésztés

A103 erdőgazdálkodás és fakitermelés

A110 élelmiszer-ipari állati és növényi termékek előállítása

A111 húsipar, vágóhidak, mészárszékek

A112 tejipar

A113 állati és növényi olaj- és zsíripar

A114 cukoripar

A115 egyéb

A120 szeszipar

A121 alkohol- és szeszdesztillálás

A122 sörfőzés

A123 egyéb italok előállítása

A130 állati takarmányok készítése

Energiaipar

A150 szénipar

A151 szén és széntermékek termelése és előkészítése

A152 kokszolási műveletek

A160 olajipar

A161 ásványolaj- és földgáz-kitermelés

A162 ásványolaj-finomítás

A163 olaj- és földgáz-finomításából származó termékek tárolása

A170 elektromos áram termelése

A171 központi hőerőművek

A172 központi vízierőművek

A173 központi nukleáris erőművek

A174 egyéb központi elektromosáram-termelő erőművek

A180 víztermelés

Fémkohászat - Gép- és Villamosipar

A200 fémércek kitermelése

A210 vaskohászat

A211 öntöttvas-gyártás

A212 nyersacél-gyártás

A213 elsődleges acél-feldolgozás (hengerelés)

A220 A221 timföldgyártás

A222 alumínium-kohászat

A223 ólom- és cink-kohászat

A224 nemesfém-kohászat

A225 egyéb, nem-vasfémek kohászata

A226 vasötvözet-ipar

A227 elektróda-gyártás

A230 öntési és fémmegmunkálási műveletek

A231 vasöntödék

A232 nem-vasfémöntödék

A233 fémmegmunkálás (a gépi megmunkálás kivételével)

A240 mechanikai, elektromos és elektronikus berendezések

A241 gépi megmunkálás

A242 hőkezelés

A243 felületkezelés

A244 festés

A245 összeszerelés, huzalozás

A246 akkumulátorok és szárazelemek gyártása

A247 elektromos vezetékek és kábelek gyártása (bevonás, galvanizálás, szigetelés)

A248 elektronikai alkatrészek gyártása

Nem-fémes ásványok - Építőanyagok - Kerámiák - Üveg

A260 nem-fémes ásványok bányászata, fejtése

A270 építőanyagok, kerámiák, üveg

A271 mész-, cement- és gipszgyártás

A272 kerámiatermékek gyártása

A273 azbeszt-cement tartalmú termékek gyártása

A274 egyéb építőanyagok gyártása

A275 üvegipar

A280 építés, építési telekkialakítás, tájrendezés

Vegyialapanyag-ipar

A300 elsődleges vegyianyagok és vegyialapanyagok termelése

A301 klóripar

A351 műtrágyagyártás

A401 egyéb, szervetlen ipari vegyianyagok gyártása

A451 olaj- és szénipar

A501 alapvető műanyagok gyártása

A551 egyéb, szerves vegyianyagok gyártása

A601 zsírok kémiai kezelése; alapanyagok gyártása mosószerekhez

A651 gyógyszerek, növényvédő szerek, biocidek, gyomirtó szerek gyártása

A669 egyéb, vegyianyag-végtermékek gyártása

Elsődleges vegyianyag-alapú termékeket gyártó ipar

A700 tinták, lakkok, festékek, ragasztók gyártása

A701 tintagyártás

A702 festékgyártás

A703 lakkgyártás

A704 ragasztógyártás

A710 fényképészeti termékek gyártása

A711 fényérzékeny lemezek gyártása

A712 fényképészeti tevékenységekhez használt termékek gyártása

A720 illatszeripari-, szappan- és mosószer-termékek gyártása

A721 szappan-termékek gyártása

A722 mosószer-termékek gyártása

A723 illatszer-termékek gyártása

A730 gumi- és műanyag-végtermékek

A731 gumiipar

A732 műanyag-végtermékek

A740 azbeszt-alapú termékek gyártása

A750 lőporok és robbanóanyagok gyártása

Textil- és bőripar - Fa alapanyagokat feldolgozó és bútoripar

A760 textil- és ruházati ipar

A761 textilrostok fésülése és kártolása

A762 cérnázás, fonás, szövés

A763 fehérítés, színezés, nyomás

A764 ruhagyártás

A770 kikészítő és nyersbőripar

A771 cserzőüzemek, cserzés

A772 szőrmekereskedelem

A773 cipő- és más bőrtermék-gyártás

A780 fa- és bútoripar

A781 fűrésztelepek, fa-panelek gyártása

A782 fatermék- és bútorgyártás

A790 más kapcsolódó ipari tevékenységek

Papír - Karton - Nyomdaipar

A800 papír- és kartonipar

A801 rostszuszpenzió (paper pulp) készítése

A802 papír- és kartongyártás

A803 papír- és karton-végtermékek gyártása

A810 nyomdai, kiadói tevékenységek, fényképészeti laboratóriumok

A801 nyomdai, kiadói tevékenységek

A802 fényképészeti laboratóriumok

Kereskedelmi szolgáltatások

A820 mosodák, fehérítés, textilfestés

A830 üzleti vállalkozások

A840 szállítás, gépjármű-kereskedelmi és -javító létesítmények

A841 gépjármű-kereskedelmi és gépjárműjavító létesítmények

A842 fuvarozás

A850 szállodák, kávéházak, éttermek

Általános szolgáltatások

A860 egészségügy

A861 egészségügy (kórházak, egészségügyi központok, szanatóriumok, laboratóriumok)

A870 kutatás

A871 kutatás (beleértve a kutatólaboratóriumokat is)

A880 ügyviteli tevékenységek, hivatalok

Háztartások

A890 háztartások

Szennyeződés-ellenőrzés - Hulladék-ártalmatlanítás

A900 közterületek tisztítása és karbantartása

A910 települési vízkezelő létesítmények

A920 települési hulladékok kezelése

A930 ipari folyékony kibocsátások és hulladékok kezelése

A931 égetés

A932 fizikai-kémiai kezelés

A933 biológiai kezelés

A934 hulladékok befoglalása (solidification)

A935 hulladékok gyűjtése és/vagy előkezelése

A936 a föld felszínén vagy felszín alatt történő ártalmatlanítás

Regenerálás - Hasznosítás

A940 regenerálási tevékenységek

A941 olajok hasznosítása

A942 oldószerek hasznosítása

A943 ioncserélő gyanták regenerálása

A950 hasznosítási tevékenységek

 

 

 

 

 

1